D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_103_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kötélvágás
B e s o r o l á s i   c í m : Kötélvágás
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Dudits
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1866-1944
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 13. sz. (1895. márczius 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : népszokás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakodalmi szokás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néphagyomány
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kötélvágás. - Dudits Andor rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kötélvágás.
Dudits Andor rajzához.
Sok érdekes lakodalmi szokás él még ma is népünk közt, pedig az utóbbi pár évtized alatt már legtöbb feledségbe ment vagy nagyon egyszerűvé lett s csak is az öregek mondogatják még sóhajtozva, ha egy-egy lakodalmi menetet látnak : "hej nem igy volt ez a mi időnkben!"
Egyik ilyen fenmaradt szokás az, hogy a nászmenet elébe szalma kötelet húznak keresztül az utczán, a melyet aztán a vőlegénynek kell el vágni, hogy a nászsereg tovább haladhasson.
Ez a kötélvágás vidékenként különbözőképen megy végbe.
Néhol csak akkor huznak keresztül kötelet az utczán, ha a menyasszonyt más faluba akarják vinni. Hogy tehát még se adják ki a szép lányt annak az idegen legénynek, legalább egy kis akadályt vetnek neki, meg ha lehet egy kicsit meg is vámolják.
Ezért hát jó erősen s előre nagy gonddal meg font kötelet húznak keresztül a nászmenet útjában a lányos falu legényei, a melyet a vőlegénynek fakarddal kell ketté vágni. Ha a kettévágás az első csapásra sikerűl, akkor akadálytalanul mehet a násznép tovább, s a vőlegény nem fizet semmi vámot, mig ha az első csapásra nem sikerűl a dolog, akkor a mellett, hogy a vőlegény uramat jól kinevetik, még vámpénzt is vesznek rajta, annál többet, mentől több csapásra tudja a kötelet elvágni.
Másutt, a hol még most is lóháton mennek a vőlegény és pajtásai a násznéppel, ott a pajkos suhanczok hirtelenében rántják keresztül a kötelet az utczán, még pedig gyakran, hogy ne lehessen a kötelet olyan könnyen elvágni, erős drótot is szoktak belefonni.
Ezt aztán a vőlegénynek kötelessége észre venni s pedig idejében. Ha aztán észre vette, akkor kirántja kardját, előre nyargal s vágtatás közben ketté csapja a kötelet, a mi, ha jól sikerűl, dicsőség, ha pedig nem tudja elvágni, a kerítések mögött leskelődő kötélhuzók jól kinevetik, kivált ha az is megesik vele, hogy az erős kötélben lovastól együtt felbukik.
Az ilyesmi azonban ritkán esik meg, mert a vőlegény ugyancsak vigyáz s nem is fakarddal, hanem éles vaskarddal vág, a mely jó erős marokban a legerősebb kötelet is könnyen elvágja.
Ez a szokás kezd azonban már mind jobban kimenni a divatból s csak egyes híresebb lakodalmaknál fordul még elő, de nyilván nem sokára szintén oda jut, a hova annyi más jutott már: az öreg emberek, öreg asszonyok meséi közé. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Plohn József: A mennyasszony bútorát szállító parasztkocsik, feldíszített lovakkal (felső kép) A mennyasszony kelengyéjét szállító parasztkocsik, feldíszített lovakkal (alsó kép)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jantyik Mátyás: Rozmaring-osztás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1210x955 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella