D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_079_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hrbát Arif
B e s o r o l á s i   c í m : Hrbát Arif
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 10. sz. (1895. márczius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hősiesség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bátorság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hrbát Arif.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Veszett farkas-marta bosnyákok.
Érdekes vendégei voltak mostanában a budapesti Pasteur-intézetnek hol t. i. dr. Hőgyes egyetemi tanár vezetése alatt a veszettség ellen való oltásokat eszközlik.
Tiz bosnyák jött fel Szerajevo tájékáról, a kiket egyetlen farkas mart össze néhány szomszédos faluban, két napig tartó kóborlása alatt.
Az első a kit megmart, a 13 éves Radovics Markó volt, a ki épen szénát rakosgatott egy délután a szekerére, midőn egy farkas hirtelen előrontott az erdőből s a fiút megtámadta. A kis Markó azonban nem ijedt meg s vitézül védelmezte magát a villával, úgy hogy a farkas csak hosszabb küzdelem után tudta a kis hőst homlokán megsebezni. ...
...a nagy zajra nagy tömeg ember összecsődült s utána a farkasnak!
Hanem a farkas oly sebesen nyargalt, hogy az üldözők egyenként csakhamar messze elmaradoztak mögötte. Csupán egy nem maradt el, egy volt mindig sarkában a tajtékzó, fogát csattogtató veszett állatnak, egy hatalmas szál mohamedán legény: Hrbát Arif.
Már több mint egy félórája tartott az üldözés, még pedig hegynek felfele, midőn a farkas látva, hogy nem menekülhet, hirtelen visszafordult s ráugrott Arifra, meg is harapta a fejét, de Arif olyat vágott rá dorongjával, hogy a farkas elszédülve felbukott. De egy pillanat múlva megint talpon volt s futott tovább. Kis idő mulva újra szembe fordult a veszett állat az üldözőjével, ez pedig megint hatalmast ütött rá. Igy ment ez ötször-hatszor, mig végre úgy fültövön találta a derék Arif, hogy nem volt érkezése többet felkelni. Próbálta volna ugyan még most is, de Arif is gyors volt s neki állva végképen agyonverte a veszett bestiát.
Igy végződött a farkas két napi garázdálkodása, mialatt még útjában tizenhat lovat, marhát és kutyát is összemart.
A mint a bosnyák kormányzat értesült a történtek felől, mindjárt intézkedett, hogy a szerencsétlenül járt emberek feljöhessenek a budapesti Pasteur-intézetbe. ...
Midőn a napokban háromheti gyógykezelés után hazánkból távoztak, már a legveszedelmesebb napokon átestek (mindössze csak egy halt meg közülök, a szegény Zaranovics, a kinek karján 20 mély sebet ejtett a fenevad) s remélhető, hogy az oltások még a mondott igen kedvezőtlen körülmények mellett is sikerrel fognak rájuk nézve járni. És ez ismét egyik fényes bizonysága lesz a védoltások hathatósságának, valamint a Hőgyes-féle módszer előnyös voltának is. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Hőgyes Endre
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goszleth: A farkasmarta bosnyákok vezetőjükkel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 555x920 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella