D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_072_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Népmulatságok az Aszakszában, Tokióban
B e s o r o l á s i   c í m : Népmulatságok az Aszakszában, Tokióban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Japánból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 9. sz. (1895. márczius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : liget
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási ünnep
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szórakozás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Japán
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tokió
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Népmulatságok az Aszakszában, Tokióban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képek Japánból.
Japán fővárosába Tokióba (régi nevén Yeddo) 1893 augusztus 30-án megérkezvén, legelső czélom is az "Aszaksza", vagyis a városliget meglátogatása volt. E hely Tokió legéjszakibb részében feküdvén, át kellett vágnom az egész városon. Eleintén ismerős városrészeken haladtam át, mindazonáltal az út nem volt unalmas. Új néptipusok, új mozzanatok vonultak el szemeim előtt, régiekkel vegyest. Egy utczában oly sűrűn tolongott a nép, hogy csak kerülővel tehetett volna tovább jutnom. Vezetőm felvilágosított a tolongás okáról. " Matszuri" (vallásos ünnep), mondá.
...
Az Aszaksza körülbelül olyan mulatóliget Tokióban, mint Bécsben a Práter. Különbözik azonban ettől az által, hogy nemcsak a nép szórakoztatására és mulattatására ad alkalmat, hanem lelki épülésére is. Ez utóbbi czélra a hires Kannon-templom szolgál. ... (Reményi Ferencz sorhajó-hadnagy beszámolójából.) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szinte az év minden napján, ünnepelnek valamilyen eseményt Japánban. Sok fesztivál, melyet a helyiek "matsuri"-nak neveznek, shinto vagy buddhista eredetű, míg a hófesztiválokat és a tűzijátékokat inkább a helybeliek, mint a turisták számára szervezik. A shinto eredetű "matsuri"-k során a japánok a kamikkal (istenekkel, szellemekkel) kommunikálnak, bőséges termésért, jó üzletért valamint boldog és virágzó közösségért fohászkodnak. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Japán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Körmenet egy japán vallásos ünnepen: Az ünnepi kocsi : Képek Japánból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1795x1205 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella