D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_066_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Albrecht főherczeg a nevét viselő 44-ik gyalogezred tisztjei körében
B e s o r o l á s i   c í m : Albrecht főherczeg a nevét viselő 44-ik gyalogezred tisztjei körében
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zelesny
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 8. sz. (1895. február 24.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : földbirtokos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormányzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Albert (Ausztria: főherceg) (1817-1895)
V I A F I d : 10656994
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Albrecht főherczeg a nevét viselő 44-ik gyalogezred tisztjei körében.
Zelesny K. udvari fényképész fölvétele.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Tescheni Albert Frigyes Rudolf főherceg (Erzherzog Albrecht Friedrich Rudolf von Österreich-Teschen) (Bécs, 1817. augusztus 3. - Arco, Dél-Tirol (ma: Olaszország), 1895. február 18.); osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, 1847-től Teschen második hercege, császári tábornagy, eredményes katonai vezető, főhadparancsnok, nagybirtokos, nagyiparos. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Az ősz tábornagy legjobban kedvelte 44-es kaposvári ezredét, melynek 1830-tól ő volt a tulajdonosa. Ha háború volt, az ő ezrede mindig első volt valamennyi hadjáratban; 1859-ben a 44-es ezred ott volt az olaszországi harcztéren; majd harczolt a szerencsétlen königgrätzi csatában, a honnan megtizedelve érkezett vissza Kaposvárra. Alig heverte ki a veszteségeket, mikor 1869-ben a déldalmácziai harcztérre vezényelték, hol a vitéz somogyi fiuk szintén hősiesen viselték magukat. Itt nem az ellenség golyói, hanem a fölkelők kőzáporai ritkították meg soraikat. Itt tűntette ki magát rendkívüli módon Orbán szakaszvezető, ki arany vitézségi érmet kapott és a főherczeg le is fényképeztette. A hős szakaszvezető arczképe mindig ott függött Albrecht főherczeg dolgozó-szobájában.
...
Képünk azon jelenetet ábrázolja, midőn Albrecht főherczeg ezredének tisztikarával együtt lefényképeztette magát. A képen a tisztikarnak csak egy része látható, középen az ősz tábornagy, jobbján Iwinger ezredes, mellette Sturm és Schwarcz ezredesek foglalnak helyet, balján pedig Szigler százados, a többiek a tisztikar fiatalabb tagjai. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Habsburg-Tescheni Albert főherceg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szenes: Albrecht főherceg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kriehuber József: Albrecht főherczeg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Albrecht főherczeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1331x924 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella