D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_041_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Korcsolyázás a dobsinai jégbarlangban
B e s o r o l á s i   c í m : Korcsolyázás a dobsinai jégbarlangban
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Bellony
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 5. sz. (1895. február 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Barlangkutatás
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jégbarlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : glaciológiai képződmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korcsolyázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dobsina
G e o N a m e s I d : 724893
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Korcsolyázás a dobsinai jégbarlangban.
Bellony L. rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nyári korcsolyázás a dobsinai jégbarlangban.
Gömörmegye természeti szépségeinek úgy nagyszerűsége, mint különös változatossága által tünik ki. Számos látnivalója között első helyen áll a dobsinai jégbarlang, melyet a világ minden részéből járnak megbámulni. Van ugyan még Európában több kisebb s kevésbbé ismert jégbarlang, ... Azonban mindezeket hasonlítani sem lehet a dobsinaihoz, mely úgy nagyság, mint nagyszerűség tekintetében vaiamennyit felülmulja.
Maga a barlang Dobsina városától a sztraczenai gyönyörű völgyön át kocsin 2 órányira az ellenkező irányban fekvő Poprádtól 4 órányira fekszik. ...Csodás jégalakzatai villamos fény mellett varázshatásúak.
A legutolsó két év lefolyása alatt, nagyobbára a budapesti korcsolyázó­egyesület tagjaiból álló kisebb társaság látogatta a jégbarlangot, hol Halifax buzgó hívei egy-egy egész napot töltöttek el korcsolyázással. Az 1893-ban kirándult első társaságban Rohonczy Gida országgyűlési képviselő is részt vett, míg a tavalyi, l894-ben (aug. 14.) Markó Miklós által rendezett kiránduláson, a budapestieken kívül mintegy húsz porosz tornász is részt vett Delbrück német birodalmi tanácsossal, ki korcsolyáját Poprádon vásárolta, s nejével együtt korcsolyázva, mint fő alakok láthatók mai képünkön, melyet Bellony fiatal festőművész, Than tanár tehetséges tanítványa készített. A számos műkorcsolyázó mellett a főrendező Markó Miklós, az elmaradhatatlan jelző trombitával; jelzéseit tízszeresen visszhangozza az óriási kiterjedésű barlang. Csak az a kár, hogy ez a nyári korcsolyázás, nálunk még újdonság számba megy. Rohonczy Gida és Kubinyi Géza orsz. képviselők akartak ugyan a barlang mellé egy 100 szobás vendéglőt építeni állandó nyári korcsolyázó helyül, de a szép terv hajótörést szenvedett, mert a város a fölajánlott: 100,000 forint vételárt: keveselte.. A dobsinaiak később maguk közt akartak egy részvénytársaságot összetoborzani. Időközben a jégbarlang melletti faépület is leégvén, ezt a város azóta fölépíttette, de a részvénytársaság, kellő tőke hiányában, nem jött létre. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Dobsinai-jégbarlang
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hofhauser Antal: A városligeti jégpálya a régi korcsolya-csarnokkal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1186x971 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella