D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_028_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Radvánszky Béla, az új koronaőr
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Radvánszky Béla, az új koronaőr
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 4. sz. (1895. január 27.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalomtörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Radvánszky Béla (1849-1906)
V I A F I d : 24645807
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Radvánszky Béla, az új koronaőr.
Ellinger Ede fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Báró Radvánszky Béla, az új koronaőr.
Fényes szertartással esküdött meg jan. 20-án a király és az országgyűlés jelenlétében báró Radvánszky Béla, a báróVay Miklós halála után megválasztott koronaőr, hogy a magyar szent koronát, a magyar politikai jogok e jelképét, a király és nemzet közös egyetértésének és bizodalmának e szilárd kapcsát, hűségesen meg fogja őrizni. ...
Radvánszky Béla báró nevét tudományos működése tette először ismertté a művelt közönség előtt. Szolgált ugyan a politikai pályán is; alig huszonhat éves korában, már Zólyommegyének egyik kerülete képviselőjévé választotta 1875-ben s választói e bizalmat 1878-ban és 1881-ben is megújították, aztán pedig ugyanazon megyének főispánja volt tiz esztendőn át (1882-1892-ig), de mégis inkább a történeti irodalommal való foglalkozása jutalmául tekinthetjük ez újabbi, legnagyobb kitüntetését. Oly téren működött, a mely a legparlagább volt történetírásunk mezején, s oly ismeretekkel gazdagította e tudományt, a melyeknek becsét csak újabban tudjuk igazán méltányolni. ...
A radványi és sajó-kazai Radvánszky család egyike hazánk legtörzsökösebb magyar családainak, a mely a nemzet érdekeinek s a protestáns vallás szabadságának védelmét századokon keresztül főfeladatának tekinté. ...a Radvánszky család egyenes ágon származik le egészen napjainkig s folyvást ott találjuk tagjait a politikai főméltságok viselői között.
Az új koronaőr 1849 márczius l-én született Sajó-Kazán. Apja Radvánszky Albert, anyja bárczai Bárczy Karolin volt. A szülőket hét gyermekkel áldotta meg az Isten, a kik közül nagyobb szerepet csak Géza és Béla vittek. Emez a budapesti református főiskolában végezte tanulmányait, a hol a történelmet Thaly Kálmán lelkes előadásai még inkább megkedveltették vele. Tanulmányai befejeztével nagyobb külföldi utakat téve, Sajó-Kazán, ősi birtokán és szülőhelyén települt meg s idejének nagyirészét tudományos foglalkozással, tanulmányozással tölté. ...
Radvánszky Béla korán kezdte ugyan történetírói működését, de kitüntetés még sem ezen a réven érte először. Mint aranykulcsos híve a királynak, az 1875. október 3-án Eisenerzben (Stiria) kelt oklevél értelmében ő és bátyja megkapták a magyar bárói méltóságot, a mi e régi, ős nemesi család érdemeinek is kitüntetéséül vehető.
A sors kedvezése magánéletében sem maradt el. 1885 ápril 18-ikán lépett házasságra Tisza Paulával, Tisza Kálmán leányával, a kivel boldog családi életet él. A szerető hitves és két kedves gyermek ragaszkodása mintegy bearanyozza családi életét s új kedvet önt a tudós főúrba, hogy annál több kitartással éljen hivatásának. A sajó-kazai kastélyban minden a kitűnő vadászra, a kiváló történettudósra, a boldog férjre és családapára mutat. Különösen nagybecsű a könyv- és levéltár, a melyeket jobbadán maga Radvánszky gyűjtött és rendezett; az oklevelek közül ő maga számosat másolt s tett közzé említett kiadványaiban, a melyeknek kiegészítésén és folytatásán most is dolgozik.
Hiszszük, hogy az új méltóság, mely a legnagyobb kitüntetések egyike, nem teszi őt hűtlenné a magyar történettudományhoz, amelynek érdekét mindig szivén hordozta. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. január 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Radvánszky Béla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1155x1773 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella