D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_024_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erőművi mutatvány hintás kerékkel
B e s o r o l á s i   c í m : Erőművi mutatvány hintás kerékkel
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 3. sz. (1895. január 19.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás- és játéktörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Cirkuszművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mutatványos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : körhinta
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erőművi mutatvány hintás kerékkel.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hintás kerék.
Annak idején minden képes újság közölte a chicagói közkiállítás egyik csodájának, az óriási hintázó keréknek a rajzát. Merész és érdekkeltő alkotás volt az az óriás kerék, mely a keretei közé aggatott 36 kocsin 76 méter magasba emelte azokat, a kik kíváncsiak voltak a kerengő emelkedés és leereszkedés idegizgató hintázását megízlelni. Annyit bizonyosnak mondanak, hogy a legutóbbi párisi közkiállításon nem vonzotta jobban a látogatókat a 300 méternyi magasságú Eiffel-torony, mint Chicagóban a Ferris mérnök terve és számításai szerint készült hintás kerék, melynek a fölfüggesztés pontosságánál fogva folyton függőleges állásban maradó kocsijai egyenként 20 percz alatt tették meg az óriás kerék tengelye körüli körutat, miközben a lebegés érzése mellett gyönyörű kilátást engedtek ablakaikból úgy a kiállítás egész területére, mint a város környékének nagy részére.
E csodálatos keréknek a nagy hírre jutása arra indított egy Sampson nevű éjszakaraerikai erőművészt, hogy Ferris mérnök eszméjét a maga módja szerint kizsákmányolja. Egyet gondolt s megcsináltatta kicsinyített, de még mindig elég nagy alakban a chicagói hintás kerék másolatát, mely 34 lábnyi magas, 12 lábnyi átmérőjű és 10 mázsa sulyú. Az igen csinos hintás kerék egy jó nagy és erős faállványra van helyezve, úgy, hogy a tengelyén szabadon és könnyen foroghat s himbálhatja a ráakasztgatott arányos nagyságú fiókkocsikat. Sampson, ki magát "New-York óriása" czímmel tiszteli meg, oly módon végez e kerékkel eddig szokatlan erőmutatványt, hogy rendes szereplő mezébe öltözve, a kereket tartó állvány alá helyezkedik a miután a két lábát egy-egy biztosító rácsos támasznak neki feszíti, háttal a két izmos karjára támaszkodik s ekkor a mellét az állvány talpának szegezve, egy hirtelen mozdulattal fölemeli az egész tíz mázsás készüléket, mikor is egy mozgató gép azonnal működni kezd s annak hatásától e kerék elég gyorsan forgásba indul s az egymás után emelkedő kis kocsikban villamos lámpácskák gyúlnak ki, melyeknek csillogása, villogása valóságos tündéri látványnyá teszi a forgó készüléket. A hatalmas mellű erőművész 10-12 perczig tartja így fölemelve a hintás kereket. Ez idő elteltével lassan ismét rendes helyére ereszti alá a készüléket, mikor a kerék egyszerre megáll s a mutatványnak vége van.
Ha ennek a kisebbített hintás keréknek a jövedelme is arányban áll a chicagói nagy kerekével: Sampson erőművész nem hiában emelgeti mellével a tíz mázsányi terhet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. január 19.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az első óriáskereket Ifj. George Washington Gale Ferris tervezte és építette meg az 1893-ban rendezett chicagói Világkiállításra (World's Columbian Exposition vagy más néven The Chicago's World Fair). Az óriáskerék kifejezést ezután kezdték használni minden hasonló építményre. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Ferris-wheel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1180x1740 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella