D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_020_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kurcz Lipót és Ta czinkografiai Műintézete
B e s o r o l á s i   c í m : Kurcz Lipót és Ta czinkografiai Műintézete
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : reklám
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 2. sz. (1895. január 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Reklám, hirdetés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : újsághirdetés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reklám
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kurcz Lipót és Társa cinkográfiai műintézetének grafikus reklámja a Vasárnapi Ujság 1895/2. számában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Cinkográfia
(domboredzés, kémiagrafia). Eberhard által 1804 körül Magdenburgban felfedezett az az eljárás, mely szerint tollrajzok vagy kéziratok sokszorosítására alkalmas cinklemezekre vihetők át. A C.-t kezdetben csak a kősajtóknál alkalmazták, később azonban mindinkább tökéletesbítették, és a rajznak domoredzése által a lemezeket a könyvnyomtatásnál is alkalmazhatóvá tették. A C.-nál a rajz v. kézírás kémiai tussal magán a csiszolt lemezen is eszközölhető, vagy pedig arra alkalmas másoló-papírról is átvihető a lemezre. A könyv- és kőnyomatokról valamint a rézmetszetekről is átvihetők a rajzok cinklemezekre, de ez már csak a fotografia segélyével történhetik (fotocinkografia). Az átnyomat - mely higított festékbe mártott szivaccsal, gummioldattal erősíttetik meg a lemezen - oly módon eszközöltetik, mint a foto-, ill. tipolitografiánál. Ha a lemez a gummitól megszáradt, egy viasz-, gyanta- és aszfaltból álló finom porkeverékkel szóratik be, melyet mérsékelt melegség által a tapadásig feloldanak, a lemez rajzmentes helyei és a rajz közötti hézagok pedig szeszből (spiritus) és sellakból álló oldattal dörzsöltetnek be. a lemez maratása szurokkal bevont faedényekben, körülbelül 2 cm.-nyi magasságu, 40 rész esőviz és 1 rész salétromsavból álló oldatban történik. A lemezt azután két perc mulva tiszta vizben leöblítik s ha megszáradt, az odatapadt gyantaport feloldják, de ezuttal ugy, hogy az a rajzfestékkel együtt könnyen lefolyhasson. A lemezt végül egy kevés gyantát és viaszt tartalmazó nyomdafestékkel (bőrhenger segélyével) vonják be. A maratási eljárás megerősített, illetve megujitott marató folyadékban hatszor ismételtetik. A hatodik maratás után a festék terpentin segélyével, éles kefével a lemezről eltávolíttatik. A C.-t azután forró hamuzsiroldatba viszik és megszárítják s az olyan nagyobb távközök, amelyeknek a nyomás alól fehéren kell kijönniök, a lemezből kivágatnak v. kifürészeltetnek. Ezután következik befezésül a tiszta edzés. Ha klórsavat használunk a maratáshoz, szép, fényes lemezeket, tiszta rajzot nyerünk általa. Ámbár sikerült már a C.-t nagy tökélyre vinni, mindamellett ez a fametszést csak ott helyettesíti, ahol nem annyira az illusztráció művészi kivitelére, mint inkább annak gyors előállítására van a fősuly fektetve. A C. egyik tökéletesbített módjának elektrokémitipia a neve. L. még Autotipiát és Autotipografiát. (Forrás: Pallas Nagylexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rippl-Rónai József (1861 - 1927) 50 db cinkográfia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Áhitat, 1909 cinkográfia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1773 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella