D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_010_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Labriola Teréz, a római egyetemen fölavatott jogtudor. (Dr. juris.)
B e s o r o l á s i   c í m : Labriola Teréz, a római egyetemen fölavatott jogtudor. (Dr. juris.)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 1. sz. (1895. január 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : híres asszony
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogász
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Labriola Teréz, a római egyetemen fölavatott jogtudor. (Dr. juris.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy jogtudós kisasszony.
Olaszországban a középkor folyamán, különösen pedig a renaissance idején (XV. század) igen sok nő tündöklött a szépművészetek, sőt a tudományok terén is, még pedig olyan alapos készűltséggel, hogy többen az egyetemek tanszékeire is bejutottak. Korunkban a tudós nők már a ritkaságok közé tartoznak Olaszországban. Annál feltünőbb jelenség volt a nyáron az az eset, midőn Rómában a "Sapienza" tanári kara előtt egy Labriola Teréz nevű egészen fiatal leány a jogi tudományokból a szabályszerű formaságok teljes megtartásával, tudori vizsgálatra jelentkezett s a "doktori kalap"-ot július 9-dikén nagy kitüntetéssel meg is kapta.
A derék ifju nő a római egyetem egyik jeles tanárának, Labriola Antalnak leánya, ki mint a szoczializmus tudományos képviselője, egész Olaszországban nagy tiszteletben áll. Labriola Teréz 1874 febr. 17-én született Nápolyban. Kitünő nevelésében igen nagy része volt anyjának, ki egy német nemesi családból származik, s maga is nagy műveltségű nő. A görög és latin nyelvben atyja volt a mestere. Ritka nagy tehetségét már kis gyermekkorában azzal árulta el, hogy olvasni egészen magától tanult meg. Nyolez éves korában már Homerust olvasta német fordításban s oly nagy gyönyörűségét találta benne, hogy még éjjel is maga mellett tartotta kedves könyvét. Valamivel idősebb testvérbátyjával, Ferenezczel együtt annyira kedvelte a görög mythologiát, hogy még játékaik közben is abból merítették szerepeiket. A közös hajlam és irány okozta, hogy bátyja is a jogi pályát végezte, noha egy ízben katonává akarta magát képezni.
A fiatal leány a tudori vizsgálatra kellő tudományos értekezése tárgyául a következő tételt választotta: "A becsület a jogban". Dolgozatát, melyet a vizsgáló bizottság egyhangúlag elfogadott, egy nyilvános vitatkozáson szóbelileg is előadta s benne kifejtett tételeit kitünően védelmezte. Labriola Teréz az első nő, a ki Rómában a tudori rangot megszerezte. Minthogy azonban ez idő szerint hazájában birói vagy ügyvédi állást nem foglalhat el, valószinű, hogy jeles tudományos képzettségét csak irodalmilag fogja értékesíteni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. január 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Antonio Labriola
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 565x630 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella