D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_412_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Verseczi Honvéd-emlék
B e s o r o l á s i   c í m : Verseczi Honvéd-emlék
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Riedl
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 48. sz. (1892. november 27.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gránit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Versec
G e o N a m e s I d : 784136
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vajdaság
G e o N a m e s I d : 3189595
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Verseczi Honvéd-emlék
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szép, hazafias ünneplés szinhelye volt e ho 1-sején Versecz városa. Akkor hullott le a lepel 5-6000 főnyi közönség jelenlétében arról a díszes szobor-emlékről, melyet a kegyelet az 1848-49-diki harezokban hősi halált halt verseczi nemzetőrök és honvédek emlékezetének. Az emlék, mely az Andrássy-sétatéren áll, nyúlánk vaspyramis: tetején Hungária alakja áll, jobbjával cser- és babérlevelű koszorút tartva, balját pedig a magyar nemzeti czímerpajzsra nyugtatva. A pyramis négy oldalára külön-külön a harezmezőkön elhullott vértanúk, továbbá az azóta elhalt, meg a még ma is élő egykori honvédek nevei, ezek alatt pedig részint a "Szózat"-ból, részint az "Apotheosis"-ból vett költői jelmondatok olvashatók. Az emléket Riedl Antal készítette, kinek neve szintén föl van írva az első oldalon." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 48. sz. (1892. november 27.))

Honvéd-emlékmű, Versec (Vršac), Riedl Antal (1892) Az 1848-as szabadságharcban hősi halált halt nemzetőrök tiszteletére emelt emlékművet 1892. november 2-án avatták fel az Andrássy sétatéren. Az I. világháború után lerombolták. (Forrás : Szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szoborlap.hu : Honvéd-emlékmű
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Versec
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 516x862 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella