D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_311_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tőzsde
B e s o r o l á s i   c í m : Tőzsde
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 36. sz. (1892. szeptember 4.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tőzsde
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hamburg
G e o N a m e s I d : 2911298
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A tőzsde
Hamburgi városképek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hamburg városa eléggé ismeretes hely. Története Nagy Károly idejéig nyúlik fel s a középkor vége felé, mint a legtekintélyesebb hanza-városok egyike, a világtörténelemben is nagy szerepet játszott, s jelenleg is egyike Európa híres nagy városainak s a legelső tengeri kikötők közé tartozik, a mint ilyet, nagyon gyakran emlegetik a lapok, különösen kapcsolatban az amerikai kivándorlókkal s a megszökött sikkaaztókkal, kik rendesen itt ülnek tengeri hajóra. Nem valami ismeretlen helyet mutatunk be tehát Hamburgban, azonban most a kholerajárvány által fokozódott érdeklődésnek vélünk szolgálatot tenni azzal, hogy e városról néhány képet közlünk.
Emlitettük, hogy Hamburg város a történetben nagy szerepet vitt, mint hanza-város. Németországnak néhány kereskedő városát nevezték igy a közép-korban, melyek egymással szövetkezve igyekeztek kereskedelmüket biztosítani és kiterjeszteni. A hanza-szövetség 1241-től egész 1648-ig állott fenn s a középkor vége felé oly hatalmas volt, hogy a hanza- városok háborúkat folytattak, országokat foglaltak el s a tengeri kereskedelmet csaknem egészen magukhoz ragadták. Főkép három város: Hamburg, Lübeck és Bréma jutott nagy hatalomra és virágzásra e szövetség által. Midőn azonban az Amerikába és Kelet-Indiába vezető új tengeri utakat fölfedezték, s még inkább Anglia hatalmas gyarmatosítóéi sikerei következtében, ezek a városok is hanyatlásnak indultak. Hamburg különösen a napóleoni uralom alatt szenvedett igen sokat. Szerencsés fekvése a tengerpart oly részén, mely Közép-Európa nagy részének természetes kapuja, megmentette azonban az elsülyedéstől, s bár az 1842-ben pusztított tűzvész igen nagy romlást okozott benne, a gőzhajók és vasutak korszakának föllendülésével a régen oly hatalmas város ismét kiheverte a csapásokat. (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 36. sz. (1892. szeptember 4.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A városháztér
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 827x632 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella