D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_305_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az országos dalünnep
B e s o r o l á s i   c í m : Országos dalünnep
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 35. sz. (1892. augusztus 28.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Ének általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dalárda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfikar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892. augusztus 18.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az országos dalünnep
A dalárdák együttes előadása az iparcsarnokban az augusztus 18-iki hangversenyen.
Jantyik Mátyás rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az országos dalünnep utolsó napja aug. 19-ike volt, s ezt a dalegyesületek is nagy érdeklődéssel várták, mert a jury szólalt meg és itélt. A vélemények különben meglehetősen határozottan hangzottak a közönség köréből mind a legjobban kivált dalegyesületeket illetőleg, mind pedig a király-hymnusz-pályázatról, melynek bemutatott eredménye sehogy sem lelkesítette a közönséget.
Az utolsó nap eseményeinek színhelyét a redoute termeibe tették át a városliget nagy iparcsarnokából, hol bárom este gyűlt össze már a közönség. A nagy üveges falak, a horganylemezes tetők ott az iparcsarnokban, sehogy sem tudtak ellenállni a kánikulai nap forróságának, s este, mikor a közönség belépett, hatalmasan fűtött levegőt talált, mely izzasztotta a hallgatóságot. Máskülönben pedig nagyon alkalmas ez a helyiség nagy tömegek befogadására. Tágas és magas. A zenéhez, dalhoz jó az akusztikája. Ezúttal még ízlésesen is átalakították, elkülönítve a kupola alatti részt a többi helyiségektől, hol az állandó kiállítás tárgyai vannak elhelyezve. Drapériák, zászlók, czimerek, középen a szökőkút, hatásos környezetet adtak a képnek, mely három este nyílt meg itt, nyüzsgő élettel, a dalegyesületek csoportjával, melyek mindenike külön jelvényekkel, külön szinü, tollú, bokrétáju és szalagu kalapokkal, kibontott zászlóival jelent meg, s foglalt helyet az emelvényen. Képünk azt a mozzanatát mutatja a dalünnepnek, mikor az összes dalegyesületek fölléptek, s 800 énekes khórusa zengett." (Forrás: Vasárnapi Ujság 35. sz. (1892. augusztus 28.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keleti Gusztáv: Az 1865-iki dalárünnepély a pesti Városligetben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1676x1230 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella