D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_303_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gladstone győzelme
B e s o r o l á s i   c í m : Gladstone győzelme
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 35. sz. (1892. augusztus 28.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gladstone, William Ewart (1809-1898)
V I A F I d : 71411983
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Morley, Arnold (1849-1916)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Marjoribanks, Edward (1849-1909)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Chamberlain, Joseph (1836-1914)
V I A F I d : 76324934
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Morley, John (1838-1923)
V I A F I d : 49270208
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : MarjoribankS. - Morley Arnold. - Gladstone. - Morley J. - Chamberlain
Gladstone győzelme
Az alsóház tisztviselője tudatja az aug. 11-iki szavazás eredményét az ellenzék vezéreivel.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nevezetes szavazás alatt, mely Anglia történetében igen fontos forduló pont, még egy érdekes jelenet fordult elő, melyet egyik képünk mutat be. A szavazás eredményének kihirdetése után csakhamar belépett a "nagy öreg" a tanácskozó-terembe. Alig hogy észrevették, az ellenzék, Angliában ritka kitüntetésként, mint egy ember állott fel előtte s élénk éljenzésekben részesítették, sőt azután is oly sokan üdvözölték, hogy az öreg úr alig győzött mindenkinek kezet nyújtani. Valóban ritka és meglepő győzelem volt ez. A 80-ik életévét betöltött Gladstone fáradhatlan buzgalma és korteskedése által egy első pillanatra a nemzeti önérzettel ellentétes eszmének, Irland bizonyos fokig való önállósításának, diadalt tudott kivívni s a szilárdnak látszó Salisbury kormány pár hét alatt megbukott. Most Gladstone a miniszterelnök, új emberek állanak mellette s Angliában nevezetes események bekövetkezését várja mindenki." (Forrás: Vasárnapi Ujság 35. sz. (1892. augusztus 28.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : William Ewart Gladstone
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone üdvözlése a szavazás után augusztus 11-én
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1063x1438 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella