D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_068_k.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Természettudományi Társulat választmányának tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Természettudományi Társulat választmányának tagjai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ellinger Ede fényképei után
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Than Károly
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 8. sz. (1892. február 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Kémia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vegyész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Than Károly (1834-1908)
V I A F I d : 15542639
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Természettudományi Társulat választmányának tagjai.
Ellinger Ede fényképei után.
Than Károly.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Than Károly kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1860, r. 1870, ig. 1876 és másodelnöke (1907-08). Tizenöt éves korában beállt honvédnek, végigküzdötte a szabadságharcot Bem seregében mint tűzmester és Vízaknánál megsebesült. A fegyverletétel után gyógyszerészgyakornok lett. 1853-ban gyógyszerészvizsgát tett. 1855-56-ban Bécsben orvostanhallgató volt. 1857-ben a bölcsészkarra iratkozott át, ahol kémiát tanult. Mint J. Redtenbacher tanársegéde szerezte meg kémiai doktorátusát 1858-ban. Innen Heidelbergbe ment, ahol egy évet töltött mint Bunsen tanítványa. Figyelme a fizikai kémia és gazometria irányába terelődött. 1859-ben a bécsi egyetem kémiai tanszékén tanársegéd, majd magántanár, 1860-tól a pesti egyetem helyettes, 1862-től ny. r. tanára. Mint ilyen létesítette az egyetem I. sz. kémiai Intézetét (1872), mely vezetése alatt európai hírűvé vált. 1875-76-ban a pesti egyetem rektora. Bekapcsolódott a Balassa János és Markusovszky Lajos vezetése alatt állott haladó felfogású orvosi társaságba, ennek munkájában tevékenyen részt vett; így az orvosképzési reformok kialakításában is. A Természettudományi Társaságnak 1862-72 között alelnöke, 1872-81-ben elnöke volt. 1895-ben kezdeményezésére alakult meg a társulat kémiai szakosztálya, és indult meg a Magyar Chemiai Folyóirat. 1892-ben a főrendiház tagjává nevezték ki. Tudományos munkássága kezdetén szerves kémiai kérdésekkel, majd az általános és a szervetlen kémia problémáival, kémiai és fizikai állandók mérésével, egyensúlyi állapotok meghatározásával, módszerek és eszközök tökéletesítésével foglalkozott. A harkányi gyógyforrás gázaiban 1867-ben elsőként fedezte fel a szénoxiszulfidot, majd később elő is állította. Gázelemzési módszerei szabatosak voltak, a térfogatos analízis általa kidolgozott módszereit nemzetközileg elfogadták. Szabatos definícióját adta a kémiai affititásnak. Az elektromos sugárzást tanulmányozva az elektromosság atomos szerkezetét bizonyította. Eredményeiről számos értekezésben számolt be. Tankönyvei nemcsak tudományos és didaktikai értékükkel tűntek ki, hanem jelentős szerepük volt a m. kémiai műnyelv megteremtésében is. Az 1. és 2. kiadású magyar gyógyszerkönyv kémiai részének is Than a szerzője. Mint a korszerű magyar tudományos kémiaoktatás megalapítója iskolát teremtett. A Magyar Kémikusok Egyesülete 1955-ben tiszteletére évenként kiosztásra kerülő Than Károly-emlékérmet alapított. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Than Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 457x685 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn