D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hu_b1_50316_0094.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Ferencz-csatorna tiszai (ó-becsei) torkolati kettős zsilipje
B e s o r o l á s i   c í m : Ferencz-csatorna tiszai (ó-becsei) torkolati kettős zsilipje
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-11-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar hajózás
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar hajózás
S z e r z ő : Gonda Béla
M e g j e l e n é s : Budapest : Műszaki Ny., 1899
T í p u s : tanulmány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vízcsatorna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajózsilip
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyótorkolat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Tisza (folyó)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Óbecse
G e o N a m e s I d : 792814
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Ferencz-csatorna tiszai (ó-becsei) torkolati kettős zsilipje.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Ferenc-csatorna a Dunát a Tiszával összekötő 118 km hosszú hajózócsatorna Bezdán és Bácsföldvár között. Kiss József és Gábor mérnökök tervei szerint, 1793-1802 közt 4 millió forint költséggel építtette a Kir. Magyar Hajózási Társaság. Nevét I. Ferenc királytól kapta. Építése idején a járhatatlan közutak mellett a termékeny Bácska legfőbb kereskedelmi útja volt és a környező mocsarak lecsapolását is lehetővé tette. 1842-ben a kincstár megváltotta. A csatorna ekkorra teljesen feliszapolódott, a megindított karbahelyezési munkát a szabadságharc akasztotta meg s csak 1854-ben készült el. 1870-ben a Türr István által alapított F. társulat vette át 75 évre a csatornát, amelynek karbahelyezési és átépítési költségeire az 1870:xxxiv. t. c. 8 millió korona államsegélyt, az előirányzott összeg 2/5 részét, biztosította. Az 1871-75 közt Bujától Bezdánig kiépített 46 km-es, hajózásra is alkalmas tápcsatorna megszüntette az addigi vízhiányt; de sem ez, sem a Sztapár és Újvidék közötti 68 km-es, hajózásra és öntözésre szolgáló Ferenc József-csatorna nem tudta többé a Ferenc-csatornát helyi forgalmi jelentőségéből kiemelni, 1895-ben a Ferenc-csatorna bácsföldvári torkolata egy a Tiszán készült átvágás folytán holt ágba került, ezért az állam Óbecsére helyezte át a torkolatot, s ott 1895-99 közt hatalmas kettős zsilipet épített. (Forrás: Metapédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Ferencz-csatorna dunai torkolata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1323x1733 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn