D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : N_07762_tablatoredek_a_Telepinusz_mitosszal.jpg
C Í M 
F ő c í m : N 07762 táblatöredék a Telepinusz-mítosszal
B e s o r o l á s i   c í m : N 07762 táblatöredék a Telepinusz-mítosszal
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Laszlovszky
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-09-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ékírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : archaikus információhordozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ókori írásrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Agyagtábla-töredék a Telepinusz-mítosz részletével. CTH 324.I.B. Vorderasiatisches Museum, N 07762. A 469/e és 242f töredékek egyesítése.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Telipinusz eltűnése című epikus irodalmi mű a hettiták egyik jelentős mítosza. Népszerűségét sok ismert töredéke is mutatja, a hettita szövegek katalógusa a 324-es szám alatt 27 töredéket tartalmaz, amelyek 19 táblához tartoztak. Keletkezése az i. e. 15. század végére tehető, vagyis a Hettita Birodalom legzavarosabb, legbizonytalanabb időszakára, a középhettita kor végére, vagy a hettita újkor elejére. A téma egy mezopotámiából ismert toposz, mivel Telipinusz, a hatti Viharisten (Tarhuntasz vagy Teszub) fia az eltűnő és visszatérő istenek közé tartozik. Ez később a meghaló és feltámadó istenek mítoszaiban élt tovább, a hettita mitológiában rajta kívül még például Inara, a Viharistenek, vagy a Napistenek (lásd még: Yozgat-tábla) hasonlóak.[1] Telipinusz növényi jellegű termékenységisten, az időjárás és a nap gyermekeként a növényzet, köztük a termesztett haszonnövények védnöke is. Az évszakos változások a növényvilág ciklikus pusztulását és megújulását jelentik, ezért ezzel hozható kapcsolatba a cselekmény. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Plimpton 322 tábla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1986x1452 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 1600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer