D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vende2_09_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Széchenyi mellszobra
B e s o r o l á s i   c í m : Széchenyi mellszobra
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Döblingben való tartózkodásának utolsó idejéből
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Gasser
U t ó n é v : Hans
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1817-1868
V I A F I d : 57367186
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar irodalomtörténet képekben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar irodalomtörténet képekben
S z e r z ő : Vende Ernő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1905
L e l ő h e l y : http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3184924
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A képanyag Róth András Lajostól. (A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából.)
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Széchenyi István (1791-1860)
V I A F I d : 39390131
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gasser, Hans (1817-1868)
V I A F I d : 57367186
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Döbling
G e o N a m e s I d : 2780893
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Széchenyi mellszobra. Döblingben való tartózkodásának utolsó idejéből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Azon időben, midőn a döblingi (Döbling, azelőtt falu, Bécs tőszomszédságában; most Bécshez tartozik) tébolyházban tartózkodó Széchenyinek egészségi állapota javulni kezdett és lelkének megzavart egyensulya is helyreállt, sokan kérték a nagy férfiut, hogy festetné le magát; de Széchenyi sokáig semmi áron sem volt rábirható, hogy festőnek vagy szobrásznak üljön. Végre neje hosszas rábeszélésére beleegyezett, hogy Gasser bécsi szobrász megörökítse alakját. Gasser 1858-ban Döblingbe ment és a grófné jelenlétében mintázta agyagból Széchenyi fejét, míg a gróf a szobában fel-alá sétált és nejével beszélgetett. Ezen minta után készült a mellszobor fehér márványból, mely a legnagyobb magyart utolsó éveiben, élethűséggel ábrázolja. Széchenyi romantikus szép arcza a döblingi tartózkodás alatt nagyon megváltozott. A szép, göndör, fekete hajfürtöket őszbeborult gyér hajzat váltotta fel. Az arczot dus, zord szakál veszi körül A komortekintetű szemek az arcznak ránczai és a fogatlan áll, egy sokat szenvedett öreg embet mutatnak. Széchenyi későbbi arczképei mind e szobor után készültek.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Széchenyi István gróf
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Széchenyi István gróf szobra Sopronban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 852x1384 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne