D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vende1_63_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kazinczy összes munkái I. kötetének cimlapja
B e s o r o l á s i   c í m : Kazinczy összes munkái I. kötetének cimlapja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kisebbítve
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Kazinczy
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1759-1831
V I A F I d : 9867747
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar irodalomtörténet képekben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar irodalomtörténet képekben
S z e r z ő : Vende Ernő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1905
L e l ő h e l y : http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3184924
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A képanyag Róth András Lajostól. (A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából.)
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kazinczy Ferenc (1759-1831)
V I A F I d : 9867747
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvújítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18-19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kazinczy összes munkái I. kötetének cimlapja. (Kisebbítve.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : KAZINCZY FERENCZ, (1759-1831) író, esztétikus és műfordító, a németes iskolának feje, irodalmunk reformátora és a nyelvújítás vezére. Lengnevezetesebb munkái: Gessner Salamon Idilliumi; (Kassa, 1788.) Bácsmegyeinek öszveszedett levelei; (Kassa, 1789.) Hamlet; (Kassa. 1790.) Helikoni virágok; (Pozsony, 17911.) Herdernek Paramithyonjai; (Bécs, 1793.) Lessing meséi; (u. o.) Sztella, Goethe után; (Pozsony, 1794.) Tövisek és virágok; (l. o.) Clavigo; Goethe után. A testvérek; (Pest, 1815.) Egmont, Goethe után; Ossziánnak minden énekei; (Pest, 1816.) Galotti Emilia, Lessing után; (Pest, 1830.) Kazinczy útja Pannonhalmára; (Pest, 1831.) A botcsinálta doktor, Moliére után; (Buda, 1834.) Barnhelmi Minna, Lessing után; (1834.) Erdélyi levelek; (Pest, 1839.) Kénytelen házasság, Moliére után; (Pest, 1839.) Mis Sara Sampson, Lessing után; (Pest, 1842.) Pályám emlékezete, Magyar Pantheon; (Abafi: Nemzeti Könyvtár III. és XXXVI. kötet.) Nagyszámú leveleit az Akadémia megbízásából dr. Váczy János adja ki. (I-XI. köt., 1890-1901.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Donát János: Kazinczy arczképe Donáttól
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 599x1093 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne