D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vende1_51.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szent korona diadalútja 1790-ben
B e s o r o l á s i   c í m : Szent korona diadalútja 1790-ben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Részlet egy nagy, egykoru rézmetszetről, mely a Tört. Képcsarnok tulajdona
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar irodalomtörténet képekben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar irodalomtörténet képekben
S z e r z ő : Vende Ernő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1905
L e l ő h e l y : http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3184924
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A képanyag Róth András Lajostól. (A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából.)
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : József (Magyarország: király), II. (1741-1790)
V I A F I d : 268608732
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : korona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nacionalizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : függetlenség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1790
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szent korona diadalútja 1790-ben. (Részlet egy nagy, egykoru rézmetszetről, mely a Tört. Képcsarnok tulajdona.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A II. JÓZSEF önkényes uralkodása ellen kitört nemzeti reactio egyik nagy vívmánya volt a magyar koronának Bécsből Magyarországba való hozatala. A rajongó öröm és lángoló lelkesedés, mely Magyarország függetlenségének e jelvényét egész útjában kisérte, első hangos, őszinte nyilatkozása volt az öntudatra ébredt nemzeti szellemnek. 16 évi távollét után (1790 február havában) kerül vissza a szent korona hazánkba és "a merre érkezik, áhítatos menetek, élükön pappal, egyházi díszben, templomi lobogókkal vonulnak elejbe, daliás bandériumok, kaczagányos mentében, tomboló paripákon sietnek üdvözletére; a taraczkok durrogása, a magyar szabadság éltetése és a Te Deum laudamus" zúgása tölti be országszerte a levegő eget". (A korona az alsó kocsiban van.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schmitner F. L.: "A Vitam et sanguinem" allegoriája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2515x1688 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne