D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 09.jpg
 B é l y e g k é p : http://keptar.oszk.hu/000300/000309/09_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lórántffy Zsuzsanna levele Dániel Jánoshoz
B e s o r o l á s i   c í m : Lórántffy Zsuzsanna levele Dániel Jánoshoz
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Lórántffy
U t ó n é v : Zsuzsanna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1600-1660
V I A F I d : 57524012
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
T e s t ü l e t i   n é v : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-06-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : HL Personalia, Dániel család iratai 13/12.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve
S z e r z ő : Szijj Jolán
M e g j e l e n é s : Budapest : Hadtörténelmi Levéltár, 2000
E r e d e t i   I S B N : 963 9267 12 0
E r e d e t i   I S S N : 1417-9598
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
É v s z á m : 2000
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Daniel János (?-1653)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanulmány(ok)
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Munkács
G e o N a m e s I d : 700646
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Munkács, 1651. május 19. Meghívja fia, Rákóczi Zsigmond esküvőjére, amelyet július 26-án tartanak a pataki házban. HL Personalia, Dániel család iratai 13/12.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Susanna Loranttfi Celsissimi quondam Domini Georg˙ Rákóci, Principis Tran(sylva)niae, partium regni hungariae Domini, et Siculor(um) Comitis et Relicta etc. Generose Domine nobis Honoran(dum) Mivel immár Isten keg(yel)mességébeől Rákóczi Sigmond fiunk lakodalmának terminussa ezentúl el érkezik, el hiszük Kemény János Úr(am) eő keg(yel)meis edig requirálta keg(yelme)det akkorra való gazdaságh feleöl: keg(yelme)det azért m˙s kérjük, arra az állapotra való kijeövetelit ne neheztellye, úgy hogy az terminus eleött, melly 26. Jun˙ leszen, más fél héttel lehessen Pataki házunknál; Keg(yel)medteöl m˙s kedvesse(n) vesszük. Tarcsa meg Isten jó egésségbe(n) keg(yelme)det. Datum in Arce nostra Munkácsien(sis) die 19. Ma˙ 1651. Susanna Lorantfi mp
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bethlen Gábor levele Lippa város lakosaihoz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 583x600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer