D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Ctvrtek_Paj20101203_Page_176.jpg
C Í M 
F ő c í m : Le akarja dobni a lábáról a cipőt, a varga segít neki
B e s o r o l á s i   c í m : Le akarja dobni a lábáról a cipőt, a varga segít neki
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Gyulai
U t ó n é v : Líviusz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1937-2021
V I A F I d : 45639755
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Gyulai Líviusz munkássága
M e g n e v e z é s : Pajzán mesék és csodák
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Pajzán mesék és csodák
S z e r z ő : Václav Čtvrtek
M e g j e l e n é s : Budapest : Te-Art-Rum, 2010
E r e d e t i   I S B N : 978 963 89157 0 2
T í p u s : mese
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Gyulai Líviusz
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mese
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 21. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Le akarja dobni a lábáról a cipőt, a varga segít neki.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyulai Líviusz: Csakhogy egyik sem segített a leányon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1815x2641 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn