D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tavoktatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Távoktatás, e-learning, MOOCS
B e s o r o l á s i   c í m : Távoktatás, e-learning, MOOCS
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-19
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-07-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : távoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudás alapú társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanuló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatási módszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felnőttoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nemzetközileg versenyképes tanulásszervezés a felsőoktatásban 4. műhely - E-learning, MOOCS a felsőoktatásban 2014. június 3.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Távoktatás, e-learning, MOOCS Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Nemzetközileg versenyképes tanulásszervezés a felsőoktatásban 4. műhely- E-learning, MOOCS a felsőoktatásban 2014. június 3. 2. Oktatási környezetek - tér és idő kontakt, offline osztályterem ? hálózattal támogatott kontakt blended: részben kontakt, részben online távoktatás - alapvetően online ? virtuális - 3D 3. Tanulási környezetek - tevékenység személyes (PLE) társas interaktivitásra épülő (pl. web2) személyes aktivitásra épülő (pl. MOOC) oktatástervezés által irányított (LMS, LCMS) 4. Felsőoktatás és távoktatás a hatékonyság mítosza: kontakt tevékenység nem lehet mindent távoktatásban megtanítani de lehet, csak nem mindig éri meg nem is akarunk mindent nem iskolátlanítás indokolatlan kredit- és egzisztenciaféltés önmagát beteljesítő jóslat: levelező képzésben távoktatásban 5. Felsőoktatás és távoktatás hiedelmek és félelmek oka: oktatásmódszertani hiányosságok tanulásmódszertan hiánya eLearning és távoktatás összemosódása szervezetileg nem besorolható fejlődés felsőoktatás-pedagógiai problémák kiemelése távoktatási kiskereskedelem hamis ígéreteinek rossz hatása időbeosztás, rugalmasság, helyfüggetlenség 6. Felsőoktatás és eLearning eLearning fejlesztés = tananyagfejlesztés kontakt képzés támogatása vagy tananyag tanulásszervezés támogatása kommunikációs környezet interaktív oktatási tartalom tananyagfejlesztési rossz gyakorlat: indokolatlanul gyors lebonyolítás helyi szakértelem esetlegessége / hiánya passzív és statikus tartalmak egyszerűsége költséghatékonyság értékállóság újrahasznosítás 7. commons.wikimedia.org 8. coursera.org udacity.com edx.org open2study.com canvas.net iversity.org futurelearn.com openuped.eu udemy.com virtualis-egyetem.hu 9. tanuló tanár tartalom kommunikáció módszertan értékelés 10. openeducationeuropa.eu 11. Problématérkép intézményi küldetéstudat marketing tevékenység költséghatékony, korszerű nemzetközi megjelenés adatbányászati elemzések (piactérkép) rejtett belső minőségbiztosító hatás a nemzetközi versenyképesség indikátora 12. Mérlegen a MOOC divat (hype és kimaradás kockázata) lemorzsolódás és minőség (keveseknek sok) kompetenciafejlesztés és iskolás tanítás intézményesült oktatás megerősödése (vége) több mint kurzus, globális tudás közösség a távoktatással közös sors és jövő 13. Mérlegen a MOOC magyar nyelvű MOOC esélye magyar MOOC portál fejlesztés angol nyelvű globális tudáspiac motiváció: online badge és kredit a távoktatás megújulás MOOC alapokon? 14. Köszönöm a figyelmet! Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Nemzetközileg versenyképes tanulásszervezés a felsőoktatásban 4. műhely- E-learning, MOOCS a felsőoktatásban 2014. június 3.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Nyílt oktatás online környezetben: a MOOC kultúrája és tanulásszervezése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 17
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x572 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet