D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : pletyka.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/030300/030392/pletyka_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pletyka, gondolatolvasás, udvarlás: Új elméletek a nyelv keletkezéséről
B e s o r o l á s i   c í m : Pletyka, gondolatolvasás, udvarlás: Új elméletek a nyelv keletkezéséről
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Pléh
U t ó n é v : Csaba
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1945-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2006-11-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Kommunikáció, metanyelv
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : közösség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunikáció
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pletyka
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetes nyelv
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társalgás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ismeretelmélet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : evolúció
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pletyka, gondolatolvasás, udvarlás: Új elméletek a nyelv keletkezéséről Pléh Csaba pleh@cogsci.bme.hu 2006. November 14 MTA.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 Pletyka, gondolatolvasás, udvarlás: Új elméletek a nyelv keletkezéséről Pléh Csaba pleh@cogsci.bme.hu 2006. November 14 MTA Dia 2 A nyelv keletkezés nagy kérdései Folytonosság-ugrás. Emberi-állati közlés Testi változások és a nyelv keletkezése A grammatika keletkezése Mi volt a funkció? Társas funkciók: kapcsolattartás, tanítás- becsapás, udvarlás Hogyan keletkezik mindebből a szerkezet? Az exaptáció és adaptáció vitája Pinker vs. Gould és Chomsky Dia 3 Nyelv feladata -minden fajnál van valamilyen formában kémiai, mechanikai, akusztikus Információátadás Dia 4 Állati és emberi közlés VonásÁllati közlésNyelv Motiváció hasonlóságönkényes Készletkorlátos (50)végtelen Rendszer zártnyitott Hajlékony merevváltozó Helyzet ingerfüggőfüggetlen Ellenőrzés önkéntelen szándékos Többszörös tagolás golfozó szóalak golf-oz-ó morfémák g-o-lf-o-z-ó hangok Dia 5 Példa állati közlési rendszerekre Darwin: csimpánz arcok, csalódott Ritualizáció fakasnál Ellentét: domináns követi az alárendeltet Dia 6 Méhek tánca. Irány és sebesség. Hasonlósági alapú Dia 7 Embernél az akusztikus jelek létrehozása és dekódolása vált kifinomulttá Ugyanakkor jelentőségét a nemverbális kommunikáció is megőrizte Dia 8 Evolúciós adaptációk A beszédre használt szervek elsődleges funkciója a létfenntartás -A nyelv, szájüreg, orrüreg: evés, légzés -Hallószervek: térben való tájékozódás, egyensúly tartás Az ember anatómiája adaptálódott a beszédhez -a gége lesüllyedt megnövelve a garatüreg méretét és több teret engedve a nyelv mozgásának (ezzel együtt megnőtt a félrenyelés veszélye) Dia 9 Biológiai változások Gégefő változása: nagyobb hang lehetőség, hosszabb üreg Finomabb hangdiszkrimináció Finomabb mozgásszervezés Gesztusok megjelenése Enkefalizáció Majdani beszédközpontok Asszimetriák az agyban Dia 10 Hangképzés változásai: kisebb rágás, hosszabb hangcsatorna (P. Lieberman) Dia 11 Agyi változások Testhez képest nagyobb agy Kéreg, kisagy megnő Majdani beszédközpontok: finom mozgás gesztusok hangelemzés Aszimmetria Dia 12 Baloldali halántéklebeny nagyobb A bal félteke egésze A planum temporale Ennek oka a több sík Orangután, pekingi előember, csecsemő, felnőtt Dia 13 Az ősnyelv nyelv váltás (Bickerton) Előembereknél: utánzás, hagyomány, cselekvési kategóriák. Protonyelv: cselekvő, cél, eszköz, fogadó, hely kategóriákkal Szerkezeti viszonyok formaivá válnak :mondattan Nyelvtani műveletek produktivitak Nyelvtani elemek (ragok, névelők stb.) jelennek meg A szórend formai szerepekre rögzített használata alakul Üres nyelvtani elemek jelennek meg (névmás, il pleut...) Dia 14 G esztus ősnyelv mai nyelv Corballis: gesztusnyelv hominidáknál ősnyelv homonál, 1 m év Alapvető kategóriák: CSELEKVŐ, CÉL, ESZKÖZ, FOGADÓ, HELY Fejlődő mondattan valódi nyelv 100.000 éve: Finomabb nyelvtan Dia 15 Mire volt jó a kezdeti nyelv? Vadászat, munkaszervezés Társas kapcsolatok olajozása: pletyka Uralkodás, becsapás, dominancia: gondolatolvasás Imponálás a partnereknek: páva farok hatás: udvarlás Dia 16 Dunbar kapcsolati elmélete Az agymérettel nő a csoportméret Embernél 120 fő körüli csoport Csoportmérettel nő a kurkászási idő Előembereknél ez már 40 % lenne A nyelv első szerepe a puszta kapcsolattartás, kurkászási közösségek Dia 17 Dunbar: neocortex arány és csoportméret Dia 18 Csoportméret növekedés Dia 19 A kurkászási idő növekedése a csoportmérettel Dia 20 Mai világ: emberek kapcsolatai A kapcsolati háló max 100 körüli Alcsoportok: intim 7-10 közepes 30 tágabb 100 Érzelmi közelség és kapcsolatsűrűség Dia 21 Sávos társalgási közösségek az IT világában Napi kapcsolat, 7-10 fő Szoros, heti pár, 20-40 Külső kapcsolati háló 100-400 Dia 22 Gondolatolvasás Dia 23 Közös figyelmi helyzet - Joint attention Dia 24 Dia 25 Tevékenység Elemi társas Kulturális Kommunikáció Jelzések Interszubjektív szimbólumok Mások tekintete Tekintet követés Közös figyelem Szociális tanulás Követés, ritualizáció Szándékos aktus visszaadása Együttműködés Összehangolás Szereposztás Tanítás Facilitáció Instrukció Tárgy manipuláció Eszközök Szándék szerinti használat Tomasello felfogása a társasság alakulásáról és a kultúra keletkezéséről Dia 26 Elemi gondolatolvasástól a nyelvig Tekintet olvasás Meggyőzés A P Hit B P Közös figyelem Szótanulás Becsapás A P Hit B Q Dia 27 Na és az uvarlás? Az embert irányítja a párválasztás A vonzó párok vonásai terjednek Fittség jelzések vonzóak A beszéd is fittség jelzés, mert nehéz és felesleges Olyan ez, mint a pávafarok hatás Dia 28 Néha a reprodukciós siker mindennél fontosabb (elfutó szelekció) Dia 29 A szaporodási sikert növelő hatalmas agancs az egyéni túlélés esélyeit rontja Dia 30 Tényleg Ádámot teremtette elsőként az Úr? Dia 31 A specifikus nyelvtani készség keletkezése Ugrás tábor ChomskyFolytonossági Pinker Mondattan hirtelen vonás Nincsen igazi előnye Elment a hajó - A hajó elment Véletlen szerveződés Nyitottság a kulcsa Más fajnál nincsen Mondattan graduális vonás Növeli pl. az udvarlás esélyét Ha adsz puszit, akkor kapsz banánt. Adaptáció, pl. kooperáció révén Nyitottság a kulcsa Más fajnál nincsen Dia 32 Átfogó kép Főemlős indulás: mozgás, látás, egyéni tanulás. kategóriák agynövekedés, fokozatos gesztusnyelv, első társas tanulás 2 m Hangok gazdagodó világa. Eszközök, átfogó kategoriák. Előnyelv. 1 m - 100 e Innovatív tárgyhasználat. formai nyelvtan 100-50 e Kapcsolatok, közös figyelem, társas erők Dia 33 Két könyv Dia 34 Kognitív Tudományi Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hová lehet bekapcsolódni? BME Kognitív Tudományi Tanszéke http://www.cogsci.bm e.hu/ Dia 35 Kognitív Tudományi Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kikkel lehet dolgozni? Pléh Csaba nyelv Kovács Ilona látás Lukács Ágnes gyermeknyelv Racsmány Mihály emlékezet
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pléh Csaba: A nyelv keletkezés három komponense
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 35
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet