D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : informaciostarsadalom.jpg
C Í M 
F ő c í m : Információs társadalom, tudásalapú gazdaság
B e s o r o l á s i   c í m : Információs társadalom, tudásalapú gazdaság
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Csaba
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-08-13
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitalizálás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálózat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : technológia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távmunka
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internethasználat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs társadalom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Információs társadalom, tudásalapú gazdaság - Varga Csaba
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Információs társadalom, tudásalapú gazdaság, Készítette: Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht. 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19. Tel: (26) 356-044, Fax: (26) 389-088 Széchenyi Terv 2. Az információs társadalom integrált fogalma 1.Információs és kommunikációs technológia 1.1. Komputerizáció 1.2. Digitalizálás 1.3. Interaktivitás 1.4. Interoperativitás 3. Az információs társadalom integrált fogalma 1. Információs és kommunikációs technológia 1.5. Globális internet 1.6. Mobil hálózatok, mobil internet 1.7. Komplex hálózatok 1.8. Embert helyettesítő robotok 1.9. Új technológiák 4. Az információs társadalom integrált fogalma 2. Tudásalapú gazdaság 2.1. Hagyományos ipar informatizálása 2.2. Információs iparágak 2.3. Oktatásipar, tudásipar 2.4. Médiaipar, művészeti ipar 2.5. Kommunikációs ipar 5. Az információs társadalom integrált fogalma 2. Tudásalapú gazdaság 2.6. Intelligens parkok 2.7. e-gazdaság, e-kereskedelem 2.8. Információs közmű szolgáltatások 2.9. Távegészségügy 2.10. Kutatás + fejlesztés 2.11. Intelligens közlekedés 6. Az információs társadalom integrált fogalma 3.Információs társadalom 3.1. Homo informaticus, tudáspolgár 3.2. Új világszerkezet 3.3. Új társadalomszerkezet 3.4. Intelligens ország és kormányzás 3.5. Intelligens régió és megye 7. Az információs társadalom integrált fogalma 3.Információs társadalom 3.6. e-közigazgatás 3.7. Digitális ház, család 3.8. e-demokrácia, virtuális agóra 3.9. Virtuális világok 3.10. Távmunka, e-work 8. Az információs társadalom integrált fogalma 4. Információs kor értékei, e-content 4.1. Új írásbeliség, képi világ 4.2. Új racionalitás, új transzcendencia 4.3. Új szabadság, új felelősség 4.4. Innováció, kreativitás, döntésképesség 4.5. Hagyomány és modernitás 9. Az információs társadalom integrált fogalma 4. Információs kor értékei, e-content 4.6. Univerzalizmus és lokalitás 4.7. Új individualizmus, új civil polgár 4.8. Fenntartható fejlődés, ökológia 4.9. Kultúraközpontú nemzet 4.10. Multikulturalizmus 4.11. Tartalomipar, e-content 10. Többdimenziós valóságkép megérthető, befolyásolható, önépítő felfoghatatlan, befolyásolhatatlan, önpusztító Tudástársadalom: A világ kreatív (tudáslényegű) formálhatósága Új aranykor: Kreatív, dinamikus, utópikus világépítés Végső pokol: ökológiai, civilizációs, kulturális katasztrófa 11. Az elméleti feladat Globalizáció és közvetítő rendszer elmélet Kozmosz és planéta-elmélet Ember és tudatelmélet Lokalizáció és közvetítő rendszer elmélet INFORMÁCIÓS KOR ELMÉLET Tudástársadalom elmélet Múlt és jövő-elmélet Valláselmélet, Új istenkép Tudás- elmélet Információ és innováció elmélet 12. A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei Transzcendens Transzcendens világ (isteni szellem világa) Világegyetem (einsteini téridő rendszer) Tejút galaxis Kozmikus Planetáris Naprendszer Föld bolygó 13. A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei Globális Korlátozottan globális (a fejlett világ) Globális-szigetek (pl: Ausztrália, Dél-Afrika) Kontinentális (pl: Európa, Ázsia. Észak-Amerika) Globálisból egyelőre kimaradtak (pl: harmadik világ alsó fele) 14. A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei Közvetítő rendszer (államcsoportok és államok) Rész-kontinentális (pl.Közép-Európa) Szubregionális (pl. EU- régiók) Nemzeti Állami 15. A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei Lokális Emberi Régió (államon belül) Kistérség (településcsoport) Település (város, falu) Családok Egyéni szellemek Egyéni szellemnélküliek 16. Identitás mező (mikro-társadalmi kozmosz) Igazi énmező (isteni én) Kollektív tudat mező (+társadalmi tudattalan) Pléroma (Tiszta Fény tartománya) Szellemi mező (mentáltest) + személyes tudattalan Életerő mező (asztrál test + étertest) Személyes fizikai mező Fizikai világ mező (természet és épített kör- nyezet) Társadalmi mező Új ember- kép (az ember külső és belső mezői ) 17. Az információs kor globális értelemadásai Bill Gates, stb. Technoutópia, információs szupersztráda Technológia- és innováció-elméletek A világ működtethető techno-rendszer Technológiai értelemadás Jean Baudrillard, stb. A gondolkodás végleges bizonytalansága (nincs utópia) A vég immanenciája, paroxizmus A vég előtti legeslegutolsó pillanat Negatív értelemadás 2. Daniel C. Korten, stb. Elég volt a gazdasági és politikai erőfölényekből Konfliktus-elméletek a világellentétekről A gonosz globális világ gonosz cselekedetei Negatív értelemadás 1. Nincs képviselője Nincs jövőképe, de nincs veszélyképe sem Egyetlen értelemadás sem érvényes A planetáris valóságvilág önfejlődése Nincs értelemadás Emblematikus képviselői Domináns jövőképe Elmélete, filozófiája Valóságképe, kiindulópontja 18. Az információs kor globális értelemadásai M. Castells, Nico Stehr, K.S. Cook Tudás-társadalom paradigma Hálózati társadalom, tudástársadalom elméletei Globális tudásalapú kor Pozitív értelemadás 4. Yoneji Masuda, Timothy Leary, stb. Virtuális valóság, kreatív világ, cyberjövő Információs közösség, közvetlen demokrácia Cybervalóság és cyberpunk Pozitív értelemadás 3. Jean-Francois Lyotard, J. Derrida A szubjektum és a beszéd/szöveg halála Posztmodern (és posztmodern utáni) elméletek Szembefordulás a metafizikával és a modernnel Pozitív értelemadás 2. Karl Rahner, B. Ramana Maharsi Isten feltámad, transzcendens szubjektum Transzcendentális értelemadások Az isteni valóság, a metafizikai világ létezik Pozitív értelemadás 1. Emblematikus képviselői Domináns jövőképe Elmélete, filozófiája Valóságképe, kiindulópontja 19. Az információs kor globális értelemadásai H. Daly, Ulrich Beck, Helmut Creutz, stb. Környezet- és emberbarát társadalom Fenntartható gazdaság és társadalom Vissza korábbi korok életformáihoz Előjel nélküli értelemadás 3. Stanislaw Grof, Peter Russell, stb. Új tudatosságok Egyesített ember- és tudatelméletek Transzperszonális valóság Előjel nélküli értelemadás 2. Stephen W. Hawking, Fritjof Capra Táguló világegyetem, görbülő téridő A fizika egyesített elmélete Négydimenziós tér (téridő) Előjel nélküli értelemadás 1. Emblematikus képviselői Domináns jövőképe Elmélete, filozófiája Valóságképe, kiindulópontja 20. A globális információs kor metaforgatókönyvei Negatív forgatókönyvek: 1. A fejlett világ átmeneti világuralma 2. A fejletlen és fejlett világok közötti konfliktusok 3. A fejlett világ magas szintű izolációja 4. Globális pénzipar totális csődje 21. A globális információs kor metaforgatókönyvei ? Pozitív forgatókönyvek: 1. A házasság: pénzipar + információs társadalom 2. Részleges fenntartható fejlődés segítése 3. A fejlett világ új globális információs modellje 4. A földi civilizáció új kultúra-modellje 22. A globális információs kor metaforgatókönyvei ? A pozitív forgatókönyvek változatai, lépcsői: 1. Információs-kommunikációs technológiák forradalmai 2. Az információ-gazdagok hálózati társadalma 3. A fejlett északi tudástársadalmak 4. Az új globális kultúratársadalom 23. Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái? ELSŐ ALTERNATÍVA: az információs kor ellenőrizetlenül végigsöpör 24. Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái? MÁSODIK ALTERNATÍVA: az információs kor Magyarországot kiselejtezi (kimaradunk a globalizációból) 25. Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái? HARMADIK ALTERNATÍVA: az információs kor elől (amennyire tudunk) elzárkózunk 26. Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái? NEGYEDIK ALTERNATÍVA: az információs kort nyögve-nyelősen (központilag) kontrolláljuk 27. Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái? ÖTÖDIK ALTERNATÍVA: az információs kort (amennyire lehet) saját stratégiánk szerint alakítjuk a Kárpát-medencében? NINCS ESÉLY A KÍVÜL MARADÁSRA! 28. 1. Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb Internet Olcsóbb és gyorsabb Internet hozzáférés Gyors Internet a kutatóknak és diákoknak Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák e -Europe akcióterv 29. 2. Befektetés az emberekbe és az ismeretekbe Az európai ifjúság beléptetése a digitális korszakba Munka a tudás-alapú gazdaságban Mindenki részvétele a tudásalapú gazdaságban e -Europe akcióterv 30. 3. Az Internet használatának ösztönzése Az e -kereskedelem elősegítése Elektronikus közigazgatás: elektronikus hozzáférés a közszolgáltatásokhoz e -Europe akcióterv 31. 3. Az Internet használatának ösztönzése Távegészségügy Digitális tartalom a globális hálózatoknak Intelligens közlekedési rendszerek e -Europe akcióterv 32. Az új gazdaság fogalmai Tudásalapú gazdaság Információs és kommunikációs gazdaság e-gazdaság e-kereskedelem Internet gazdaság 33. e -gazdaság: az intelligens régiókra épülő magyar gazdaság tudásalapú hálózati gazdasága ? a magyar e -gazdaság szubregionális része a globális -mindenekelőtt az európai-tudásalapú hálózati gazdaságnak. e -GAZDASÁG 34. Ma a gazdasági növekedés és a termelékenység legfontosabb mozgatóereje a tudás, amely elsősorban a technológiában, s az emberi lényben pedig mint szellemi tőke testesül meg. A tudásalapú gazdaság kifejezés a tudás és a technológia gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának felismeréséből és elismeréséből született meg. Az OECD gazdaságokban a jólét, a teljesítmény és a foglalkoztatottság növekedését a tudásintenzitás és a magas technológia dinamikus fejlődése határozza meg. A tudásalapú gazdaság az OECD szerint 35. Az OECD gazdaságok közvetlenül a termelésben, a tudás és az információ felhasználásán és elosztásán alapulnak A gazdasági teljesítmények szempontjából alapvetően fontos a tudásba történő befektetés, valamint az ismeretek elosztása a hivatalos és nem hivatalos csatornákon (a megszülető információs társadalomban a számítógép- és távközlési hálózatokon keresztül). A tudásalapú gazdaság az OECD szerint 36. A tudásteremtés, tudásátadás és tudásközvetítés, a technológiaáramlás fontossága megköveteli a tudáshálózatok, valamint a nemzeti innovációs rendszerek, mint gazdasági meghatározók jobb megértését. A modern tudásalapú gazdaságokat a magas műszaki beruházások, a magas színvonalú gyáripar, az információs technológiák magas arányú felhasználása, a folyamatos tanulás igényével az egyre magasabban képzett munkaerő és az ehhez kapcsolódó termelékenységi eredmények jellemzik. A tudásalapú gazdaság az OECD szerint 37. Az e-Gazdaság forgalma az Európai Unió országaiban és országcsoportjaiban (különböző becslések - millió USD-ben 64360 44300 96 65 EU összesen 27031 7300 6 26 Egyéb EU 12872 11000 9 26 Egyesült Kir. 1500 1 0 Spanyolország 2 Hollandia 3900 1 0 Olaszország 16090 9700 73 0 Németország 8367 6100 4 0 Franciaország 4800 13 Benelux 2001-2002 200-2001 1996-1997 1995-1996 38. Az e-Gazdaság legfontosabb magyarországi mutatói Becslés Forrás: Carnation Consulting Nincs becslés 2300 15,8 387,2 1711 2002 112000 1380 7,1 219,6 778 2001 41100 730 2,4 135,3 243 2000 10000 290 0,9 81,4 84 1999 n.a. n.a. 0 24,7 24 1998 Online-bank használók száma Online reklámipar forgalma (mFt) B2B webes alkalmazások forgalma (mFt) Vállalatközi elektr. ker-i forg. (mFt) Fogyasztói elektr. ker-i forg. (mFt) 39. Az információs társadalom kiépítésének ütemezése a következő Magyarországon Forrás: A Stratégiakutató Intézet becslés e, 2000. július tizenöt évben 40. 100 70 80 50 50 30 n.a. - Önkormányzatok Honlappal rendelkezők Elektronikus ügyintézés 75 50 10 - A kormányzat és hivatalai Elektronikus ügyintézés 100 75 100 100 50 100 90 40 90 60 20 - Vállalkozások Számítógépes ellátottság Hálózati elérés Mobil internet 80 50 90 70 35 60 50 20 30 18 2 - Családok Számítógépes ellátottság Hálózati elérés Mobil internet Elérendő arány (százalék) Jelenleg 2005-ig 2010-ig 2 015-ig Érintett csoportok, kritériumok 41. Az Internet-használók számának közelmúltbeli és várható alakulása Magyarországon (becslések) 42. Forrás: Figyelő, 2000. május 18-24. Stratégiakutató Intézet Kht. 2000. július 1179000 778000 513000 329000 112250 ÖSSZESEN 60000 20000 9000 - - Más módon (mobil-telefon, kábeltele-vízió) 370000 210000 125000 57000 11250 Egyéni 240000 130000 70000 25000 6000 Cégek 19000 11000 9000 7000 5000 Kormányzat 200000 140000 100000 60000 0 Sulinet (általános és középiskola) 290000 240000 200000 180000 90000 Egyetem, főiskola 2001 2000 1999 1998 1997 Használat módja 43. Tudásszerkezet Magyarországon Szuperelit (magaskultúra tulajdonosok) Európai követelmény Jelenleg Max. 3% Min. 10% Elit (diplomások és értelmiség, információ gazdagok) Max. 8-10% Min. 30% 44. Tudásszerkezet Magyarországon Középrétegek (középfokú és nyolc általános) Európai követelmény Jelenleg Max. 50-60% Min. 45% Iskolázatlanok, fél analfabéták, analfabéták (információ szegények, kommunikációból kizáródtak) Min. 30-35% Max. 15-20% 45. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 1. Nemzeti információs hozzáférési stratégia (intelligens, szélessávú információs-kommunikációs hálózatok) 46. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 2. A kormányzat információmodellje (nyitott kormányzás és elektronikus önkormányzás digitális állam az információs korszak jogrendje) 47. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 3. Tudásalapú gazdaság programja (a tudásalapú gazdaság térhódítása és dominanciája Magyarországon) 48. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 4. Az információs korszak munkavilága (az új munkaszervezetek, új munkatípusok és táv-munkamódok, foglalkoztatási modellek koncepciója) 49. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 5. A magyar tudástársadalom koncepciója (az alap, közép felső és felnőttoktatás mennyiségi és minőségi fejlesztésének stratégiája) 50. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 6. A távszolgáltatások programja ( a levelezéstől a távegészségügyig, a közlekedéstől a banki szolgáltatásig, a távmunkától a távoktatásig) 51. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 7. Az információhoz jutás stratégiája (az információs polgár egyéni, családi, kisközösségi programjai, kezdve a digitális családi háztól a családi tartalomszolgáltatásig) 52. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 8. Elektronikus demokrácia előkészítése (a demokrácia új modellje, a közvetlen demokrácia fejlődése, például az on-line választási rendszer, a virtuális képviselők hálózatai, stb.) 53. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 9. A nemzeti kommunikációs stratégia (a globális kommunikációs rendszerben a magyar hírközlési, távközlési program és a médiastratégia 54. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 10. Regionális információs társadalmak terve (a magyar regionális információs társadalom projektek koncepcionális megvalósítása) 55. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 11. Átfogó tartalomipari program (új tudás előállítása, a kulturális hagyomány-átadás, a magyar kontentipar /tudásipar/) 56. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája 12. Közép-európai cybertér koncepciója (magyar program a kárpát-medencei cyber társadalom megtervezésére és megvalósítására) 57. 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája +1. Az információs társadalom irányítása, intézményei és működési elvei 58. Globális szerepek esélyei a tudásrégióban Intelligens város: minden lakásba és irodába telefon-, kábeltelevíziós-, vagy mobilalapú Internet kapcsolat Intelligens régió: pénzügyi, befektetési központ 59. Globális szerepek esélyei a tudásrégióban Intelligens kistérség: tudomány város (magyar vagy közép-európai kutató és fejlesztő központok) Technológiafejlesztési övezet: szellemi tőke parkok (tudomány parkok, innovációs parkok, jövőparkok) 60. Globális szerepek esélyei a tudásrégióban Intelligens város: közép-európai egyetemi központ (öt-hét nyelven oktató virtuális egyetemek) Intelligens kistérség: életmódpark (komplex gazdasági-társadalmi fejlesztés) 61. Globális szerepek esélyei a tudásrégióban Intelligens település: regionális médiaközpont (médiaparkok, filmgyárak, digitális televíziók, tudáscsatornák) Intelligens régió: információs gazdaság központja (szoftveripar, elektronikai cégek) 62. Globális szerepek esélyei a tudásrégióban Intelligens város: biotechnológiai központ Intelligens régió: logisztikai csomópont Intelligens régió: TUDÁSRÉGIÓ 63. Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március 64. Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március 65. Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március 66. Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március 67. Tudásrégió projekt Pest és Bács-Kiskun megyében regionális információs társadalom projekt vidékfejlesztés az ezredfordulón Információ: Tel: 26-356-044, 26-389-088 E-mail:strategia@elender.hu 68. A Tudásrégió projekt elemei Digitális önkormányzás Szélessávú, interaktív hálózat építése Technológia fejlesztési övezet és tudásalapú gazdaság 69. A Tudásrégió projekt elemei Távoktatási központok Távegészségügyi fejlesztések Intelligens falvak, városok 70. A Tudásrégió projekt elemei Teleházak, tudásházak Interaktív rádiók, televíziók, tudáscsatornák Tartalomszolgáltatási programok 71. A projektek típusai 1. Két megyét átfogó 2. Egy-egy megyére kiterjedő 3. Egy-egy megyében pilot projektek A Tudásrégió projekt partnerei Finn, svéd, osztrák, német információs társadalom projektek (RISI-projektek) 72. Tudásrégió projekt Pest megyében I. Megyei projektek Témák Települések, kistérségek Megyei információs, kommunikációs projekt (Megyei Közgyűlés) Minden településen, ahol önkormányzat van (virtuális megye) Megyei távoktatási (és távmunka) projekt Fót (Tudásfolyó projekt) Budaörs stb. 73. Tudásrégió projekt Pest megyében I. Megyei projektek Témák Települések, kistérségek Megyei távegészségügyi projekt Budaörstől Solymárig Ócsa és térsége Tudásfolyó projekt Budakeszi, Nagykovácsi Technológia fejlesztési övezet projekt (tudomány park) Budaörs Fót, Szada 74. Tudásrégió projekt Pest megyében I. Kistérségi projektek Települések Projektek Budakeszi, Nagykovácsi, Solymár Távoktatási központ 1. Teleházak Egészségügyi információrendszer Technológiai övezet Vác és Kistérsége Interaktív rádió, Technológiai övezet 75. Tudásrégió projekt Pest megyében I. Kistérségi projektek Települések Projektek Fót, Veresegyház, Erdőkertes Távoktatási központ Digitális galéria Intelligens falu Fóton, Erdőkertesen Missziós egészségház, Tudásház Gödöllő és Kistérsége Intelligens város Technológiai övezet 76. Tudásrégió projekt Pest megyében I. Kistérségi projektek Települések Projektek Gyömrő és Kistérsége Intelligens falu és kistérség, Technológiai övezet Monor, Ócsa és Kistérsége Interaktív televízió, Térségi információs forrásközpont Ócsán, Térségfejlesztés 77. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Interaktív kábelhálózat Pest megye (Novotron Kft.) épül Digitális ön- kormányzás Pest megye (SZÜV+Elender) Öt településen 78. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Technológiai övezet Pest megye (INNOTECH) elindult Tudásházak Fót,Gyömrő, Tök,Ócsa,stb. Fóton megnyilt INCOPARK 79. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Felnőttoktatási távoktatás konzorcium Fót Projektterv készen Felsőoktatási távoktatási konzorcium Budaörs Projektterv készen Önkormányzat megszavazta 80. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Intelligens falurész építés Tök, Fót Intelligens falvak,városok fejlesztése Gödöllő, Fót, Gyömrő, Tök, stb. Fóton, Gyömrőn elindult Új családi házas telepek 81. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés e-kereskede- lem Pest megye (Trebag Kft.) Távegészség- ügyi projekt Érd, Kistarcsa, Budakeszi, Veresegyháza Projektterv készen Projekt kész 82. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Interaktív kábelhálózat Bács-Kiskun megye Projektterv készül Digitális ön- kormányzás Bács-Kiskun megye (SZÜV, stb.) Projekt előkészítés 83. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Technológiai övezet Bács-Kiskun megye Tudásházak Öt-hat településen Projekt előkészítés Megyei tudásház épül 84. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Intelligens falvak,városok fejlesztése Két-három település Projekt előkészítés Felsőoktatási távoktatási konzorcium Kecskemét Projektterv félig készen Virtuális egyetem 85. Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban Bács-Kiskun megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés e-kereskedelem Bács-Kiskun megye Távegészség- ügyi projekt Bács-Kiskun megye Projektterv félig készen 86. A Tudás-völgy építészeti-szervezeti központja Interaktív fejlesztési adatbázis Első Magyar Szellemi Tőke Társaság Kreatív Média Központ A Tudás-völgy virtuális elemei A Tudás-völgy projekt alapelemei 87. Mit hoz az információs kor? Felszabaduló lokalitás Alávetett lokalitás Egyén újjászületése Individuum halála Isten feltámadása Isten halála Információs globalitás Nem teljes gazdasági és politikai globalitás Közlekedés a fizikai és szellemi univerzumban Kilépés a (fizikai) univerzumba Történelem folytatása Történelem vége Információs kor Újkapitalizmus 88. Mit hoz az információs kor? Visszatérés az elutasított korokhoz Az antik és a modern kor elutasítása Tudásalapú gazdaság Pénzipari gazdaság Innovációs szupertechnológia Ipari csúcstechnológia Digitális kormányzás Klasszikus kormányzási modell Hálózati demokrácia A demokrácia-típus kifáradása Tudásalapú társadalom Hatalomalapú társadalom Információs kor Újkapitalizmus 89. A SZÉCHENYI TERV két legfontosabb alapelve Új típusú gazdaságfejlesztési modell (kettő-hét évre szól, finanszírozása 50-50 %-ban állami és magánszféra) Nyitott tervezés (a legtöbb javaslat az információs társadalom és gazdaság fejlesztéséhez érkezett) 90. Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 1. Új emberstratégia 2. Új információ és tudás program 3. Új keresztény (ökumenikus) stratégia 91. Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 4. Új kozmosz vízió és program 5. Új civilizációs alternatíva 6. Új globalitás és lokalitás (globlokál) alternatíva 92. Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 7. Új civil társadalom (tudásalapú társadalom) stratégia 8. Új technológia és innovációs stratégia 9. Új tradicionális (és nemzeti) program 93. Tudástársadalom koncepciója (általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 10. Új tudásosztály alternatíva 11. Új (környezetbarát és tudásalapú) gazdaságstratégia 12. Új poszt-posztmodern program 94. A Széchenyi Terv januárban megjelenő mintegy hetven pályázata közül néhány: 95. 1. Vállalkozáserősítő program A mikro-, kis- és középvállalkozások általános üzleti, működési feltételeinek javítását célzó alprogram A kis- és középvállalkozások technológiai innovációját támogató alprogram A kis- és középvállalkozások külpiaci aktivitását segítő alprogram Ágazat-, szakma- és rétegspecifikus alprogramok 96. 1. Vállalkozáserősítő program Az integrátori beszállítói alprogram A kis- és középvállalkozások információs gazdaságban való bekapcsolódását segítő alprogram Az információtechnológia kezdő vállalkozások támogatását célzó alprogram A szolgáltató közigazgatás kialakítása 97. 2. Turizmusfejlesztési program Konferenciaturizmus fejlesztési alprogram Turisztikai tematikus parkok fejlesztési alprogram Turisztikai információs rendszerek fejlesztési alprogram 98. 3. Regionális Gazdaságépítési Program A regionális innovációs rendszerek fejlesztését célzó alprogram A regionális klaszterek létrehozását segítő alprogram A térségi elektronikus piacok fejlesztését támogató alprogram 99. 3. Regionális Gazdaságépítési Program A kistérségi gazdaságfejlesztési mintaprogramok alprogram A kiemelkedő magyar termékek (hungarikumok) fejlesztését és piacra jutását segítő alprogram
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Az információs társadalom technológiai környezete. Eszközrendszerek és alkalmazások
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 99
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x572 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet