D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : adavincikdtitka.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Da Vinci kód titka
B e s o r o l á s i   c í m : Da Vinci kód titka
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szabad
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-24
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2006-09-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Biblia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : írás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 2006. szeptember 27.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. A Da Vinci kód titka 2006. szeptember 27. Szabad Péter 2. Az előadás vázlata1. Bevezetés Az előadás tematikája2. A Biblia elveszett könyvei a. Gnosztikus írások b. Fülöp, Mária, Tamás és Júdás evangéliumai c. Nagy Konstantin és a Niceai zsinat3. Összeesküvés Jézus feleségének elrejtésére a. Leonardo Da Vinci Utolsó vacsora b. A Sion rend4. Egyéb apróbb hibák5. Összefoglalás 3. Dan Brown Több könyv szerzője (Angyalok és démonok, Digitális erőd, A megtévesztés foka) Fantasztikus író Előadásom nem irodalmi kritika 4. A Da Vinci-kód Több, mint 60 millió példány nyomtatásban 44 nyelvre lefordítva Minden idők hatodik legnagyobb példányban eladott könyve. Olvasd el mindenképpen! 5. Miért foglalkozunk a Da Vinci kóddal? Azt állítja, hogy tényszerű! 11. oldal: A műtárgyakról, épületekről, dokumentumokról és titkos szertartásokról szóló, a regényben szereplő ismertetések megfelelnek a valóságnak. Általában egy regény pont az ellenkezőjét állítaná, de ha már Dan Brown ezt írja, kérjük rajta számon! 6. Az előadás tematikája1. Mit mond Dan Brown?2. Mivel támasztja ezt alá?3. Mit mond a tudomány?4. Dan Brown állításának értékelése 7. A Biblia elveszett könyvei amik soha nem is vesztek el. 8. A Da Vinci kód állításai 337. oldal: A Biblia emberi termék, drágám. Nem Istentől való. A Biblia nem a felhőkből hullott alá valami csoda révén. Történelmi feljegyzés egy zavaros időről, amely számtalan fordítás és átdolgozás nyomán alakult ki. Soha nem létezett egyetlen, érvényes változata. 9. A Da Vinci kód állításai 337. oldal: Az Újtestamentumhoz több mint nyolcvan evangéliumot vettek számításba, de csak nagyon keveset választottak ki közülük: Mátéét, Márkét, Lukácsét és Jánosét A Bibliát, amelyet ma ismerünk, a pogány római császár, Nagy Constantinus állította össze. 10. A Da Vinci kód állításai 340. oldal: Drágám, eddig a történelmi pillanatig [a niceai zsinatig Kr. u. 325] Jézust halandó embernek tekintették a követői. Nagy és hatalmas prófétának, de embernek. Halandónak. 11. A Da Vinci kód állításai 341. oldal: Constantinus megrendelt és finanszírozott egy olyan új Bibliát, amely kihagyta azokat az evangéliumokat, amelyek Krisztus emberi vonásait emelték ki, és feldúsította azokat az evangéliumokat, amelyek az istenségét hangsúlyozták. 12. A Da Vinci kód állításai: Kr. u. IV. században Konstantin császár finanszírozta egy új Biblia létrehozását, amiből hiányoztak a politikailag és vallásilag veszélyes dokumentumok. 80 különböző, ugyanolyan hiteles evangéliumból választott négyet. Minden valamit is magára adó tudós tudja ezt! 13. Biblián kívüli evangéliumok Pszeudoepigráf = hamis szerző Más evangéliumokra utal Dan Brown. Ezek pedig a pszeudoepigráf irodalomban találhatók. 1945. decemberében a századunk egyik nagy archeológiai felfedezése történt. Mi volt ez? 14. A Nag Hammádi írások 15. 1945. december Muhammed and Khalifah Ali 16. Nag Hammádi írások 13 mappányi dokumentum 1972-1984 között került publikálásra IV. század végéről származó dokumentumok 17. Nag Hammádi dokumentumok Pál apostol imája Az áldott Eugnosztosz Jakab apokrifónja A Megváltó Párbeszéde Az Igazság evangéliuma Pál jelenése A feltámadás tárgyalása Jakab jelenése János apokrifónja Ádám jelenése Tamás evangéliuma Péter és a tizenkét apostol Fülöp evangéliuma cselekedetei A világ keletkezéséről A mennydörgés: a tökéletes Tamás könyve elme Mária evangéliuma Az egyiptomiak evangéliuma Shém parafrázisa Jézus Krisztus Bölcsessége Péter jelenése Péter levele Fülöpnek Szilvánusz tanítása Melkisédek 18. Gnoszticizmus Több, szerteágazó tan gyűjtőneve gnosis (görög) = tudás Test=gonosz, lélek=jó Misztérium vallási háttér egyre magasabb szintű tudás, mélyebb ismeret megszerzése. Ma visszatérőben van a New Age filozófiában. 19. Biblián kívüli evangéliumok Jó példa arra, hogy mi az, amit már az első és második században is elutasítottak a keresztények eretnek tanításként! Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévelyedtek a hittől. 1 Timóteus 6:20-21 20. Fülöp evangéliuma Egyetlen példányt találtak Kopt nyelvű Az eredeti valószínűleg a 3. század második feléből származik És valószínűleg szíriai nyelven íródott. 21. Fülöp evangéliumának híresidézete (Da Vinci kód 357.old.): És a megváltó társa Mária Magdolna vala. Krisztus jobban szerette őt, mint valamennyi tanítványát és gyakorta szájon csókolta. A tanítványokat ez sértette, és kifejezték helytelenítésüket. Azt mondták neki: Miért szereted őt jobban, mint bennünket? 22. Fülöp evangéliumának eredetiidézete (igen megrongálódott rész) És ...társa Mária Magdolna vala. jobban őt, mint tanítványát csókolta őt. A többi Azt mondták neki: Miért szereted őt jobban, mint bennünket? 23. Mária evangéliuma Második század közepére tehető a keletkezése (120 évvel Jézus halála után). Egyértelmű gnosztikus teológiai álláspontot képvisel. Péter és Mária vitája 24. Tamás evangéliuma Kr. u. 150-200 között íródott. Jézus mondásainak felsorolása Nem Jézus apostolától származik (hamis szerző)! 25. Tamás evangéliuma Kopt nyelvre fordított másolatokat találtak. "Ezek a rejtett szavak, amelyeket az élő Jézus mondott, és amelyeket Didymos Júdás Tamás írt le Egyértelmű gnosztikus teológiai írás. 26. Tamás evangéliuma misztikus mondások Jézus mondta: Boldog az oroszlán, amelyet az ember megeszik, és az oroszlán emberré fog válni és átkozott az ember, akit az oroszlán megeszik, és az oroszlán emberré fog válni. 6. mondás Jézus mondta: A kereső ne hagyja abba a keresést, amíg (nem) talál, és ha talált, megzavarodik, és ha megzavarodott, csodálkozni fog, és királlyá lesz a mindenségen. 2. mondás 27. Tamás evangéliuma misztikus mondások Jézus mondta: Lehetetlen, hogy egy ember két lóra üljön, két íjat feszítsen ki, és lehetetlen, hogy egy szolga két urat szolgáljon. 47. mondás Szatócsok és kalmárok nem fognak bemenni Atyám helyeire. 65. mondás Adjátok a császáréit a császárnak, adjátok az Istenéit az Istennek, és ami az enyém, azt adjátok nekem! 100. mondás 28. Tamás evangéliuma bizarr mondások Jézus mondta: Aki meg (is) ismeri a mindenséget, ha önmagában hiányt szenved, mindenben hiányt szenved. 67. mondás Jézus mondta: Én vagyok a fény, amely mindannyiuk fölött van. Én vagyok a mindenség a mindenség belőlem jött ki, és a mindenség visszatér hozzám. Hasíts el egy fát! Én ott vagyok. Emeld föl a követ! És meg fogtok találni engem ott.77. mondás 29. Tamás evangéliuma bizarr mondások Simon Péter mondta nekik: Bárcsak távozna Mária közülünk, mert az asszonyok nem méltóak az életre! Jézus mondta: Íme, én biztatni fogom őt, hogy férfiúvá teszem hogy ő is élő szellemmé legyen, amely hozzátok, férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki férfiúvá lesz, be fog menni a mennyek királyságába. 114. mondás 30. Mi van Dan Brown után? 2006. áprilisában a National Geographic drámai bejelentést tett! Megtalálták, és angolra fordították Júdás evangéliumát. Ez új fényben tünteti fel Jézus kereszthalálát! 31. Júdás evangéliuma Annak a jelenésnek a titkos szövege, amit Jézus Iskáriótes Júdásnak adott. 32. Júdás evangéliuma 1970-ben El Minya- ban, Egyiptomban találták meg. 30 év antik kereskedők kezén 2006-ra teljes fordítás (kopt nyelvről) 33. Júdás evangéliuma Iréneusz Kr. u. 180-ban könyvében, Az eretnekségek ellen (Adversus Haereses) ír Júdás evangéliumáról, mint kitalált történet. Valós történelmi dokumentum. 34. Júdás evangéliuma De te, [azaz Júdás] mindegyiküknél feljebbvaló vagy. Mert te feláldozod az embert, aki engem felruház. GJ p56. Júdás evangéliumának megértéséhez a gnosztikus hitvilág megértése szükséges. Ószövetség istene, Yaldabaoth gonosz, és Jézus a jó istenétől származik. Júdás szívességet tett Jézusnak, azzal hogy megszabadítja őt a testétől. 35. Egy evangélium létezik Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen! Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azonkívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen! Galaták 1:6-9 36. Dan Brown állításainak értékelése Valóban volt 80 ugyanolyan hiteles evangélium az első századból? NEM. Konstantin határozta meg a Biblia tartalmát? Kikerültek könyvek a Bibliából, amik oda tartoztak? 37. Nagy Konstantin 311 Konstantin felveszi a keresztény vallást 313 milánói ediktum 325 Niceai zsinat Ariusz tanítása Húsvét pontos dátuma részletkérdések 38. A Niceai zsinat - Arianizmus Alap kérdés Jézus kisebb-e az Atyánál, vagy egyenlő vele? A már meglévő újszövetségi írások alapján érveltek! 250-318 fő közötti a részvétel Két ember kivételével mindenki Jézus az Atyával való egyenlőségét támogatta! 39. Dan Brown állításainak értékelése Valóban volt 80 ugyanolyan hiteles evangélium az első századból? NEM. Kikerültek könyvek a Bibliából, amik oda tartoztak? NEM. Konstantin határozta meg a Biblia tartalmát? NEM. 40. Összeesküvés Jézusfeleségének elrejtéséreVajon házas volt-e Jézus? 41. Mit mond erről Dan Brown? 354. oldal: A korai egyháznak meg kellett győznie a világot arról, hogy Jézus, a halandó próféta isteni eredetű. Ezért azokat az evangéliumokat, amelyek Jézus életének emberi motívumait ismertették, kihagyták a Bibliából. De a régi szerkesztők legnagyobb szerencsétlenségére egy bizonyos, zavarba ejtően e világi téma újra meg újra visszatér az evangéliumokban. Mária Magdolna személye Nevezetesen a Jézussal kötött házassága. 42. A Da Vinci kód állításai Magdalai Mária Jézus felesége volt. Erre világos bizonyítékok Leonardo Da Vinci műveiben találhatók. Leonardónak azért hihetünk, mert ő volt a Sión Rend nagymestere, amely rend ezen titok megvédésére alapult. 43. Miért Leonardo Da Vinci? 1452-1519 Igen nagy tiszteletben álló tudós, polihisztor: minden területen zseniális személy őstípusa Igen titokzatos személy (tükörírás, stb.) Nem a konzervativizmusáról híres. 44. Az utolsó vacsora 45. Vajon Jézus jobbján tényleg egy nő ül? Elég nőies vonások A legtöbb szakértő szerint a kornak megfelelő fiatalság ábrázolása ez. De mi van, ha mégis egy nőt festett Leonardo a képre? 46. Mit bizonyít egy XV. századi festmény? Dan Brown szerint azt, hogy Jézus házas volt. Valójában: Semmit Mi a helyzet Leonardo többi alkotásával, a titkos jelekkel? Semmi különbség 47. Miért titkolta volna az egyház Jézus házasságát? Dan Brown szerint: Ezzel próbálták megalapozni Jézus istenségét. Probléma: Dan Brown nem ismeri az első-, második századi világ helyzetét elég alaposan. Ezért a mai világ problémáit vetíti ki az akkori világra. 48. Jézus embersége volt a vita tárgya Az evangéliumokban igencsak emberi Jézussal találkozunk: Megéhezik, eszik, megszomjazik, iszik, elfárad, elalszik, sír, szomorú. Az egyik tévtanítás ebben az időben a docetizmus volt (dokein=látszani). 49. 1 János 1:1-3 Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. 50. 2 János 7 Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus. 51. Az első-, második század tévtanítása Jézus nem volt teljesen ember. Csak úgy látszott A test gonosz, a lélek számít. Aszketizmus: sanyargasd a tested. Libertinizmus: Nem számít mit teszel, a belső ember a fontos 52. Következtetés Ha Jézus nős lett volna, azt a követői nem takargatták volna. Nincs alapja annak, hogy a szemtanúk (a Biblia írói) helyett, egy 1400 évvel később élt tudós művésznek higgyünk. 53. A Da Vinci kód állításainak értékelése Magdalai Mária Jézus felesége volt? NEM. Találhatók erre világos bizonyítékok Leonardo Da Vinci műveiben? NEM. Hihetünk-e Leonardónak azért, mert ő volt a Sión Rend nagymestere, amely rend ezen titok megvédésére alapult? 54. Mi a Sión rend története? Pierre Plantard (1930-2000) műszaki rajzoló, fantaszta, akinek a fixa ideája, hogy ő a Meroving család leszármazottja. 1956-ban hozza létre a Sión rend nevű szövetséget. Dokumentumokat gyártott a legenda megalapozására. Ezekben szerepel Leonardo Da Vinci és a többi híresség, akiket olvasunk a könyvben. 55. Következtetés A Sión rend, ami Dan Brown állítása szerint a titok örököse volt, egy kitalált hamisítvány! Nem hihetünk jobban Pierre Plantard csalásának a múlt századból, mint a Biblia íróinak, Jézus apostolainak! 56. A Da Vinci kód állításainak értékelése Magdalai Mária Jézus felesége volt? NEM. Találhatók erre világos bizonyítékok Leonardo Da Vinci műveiben? NEM. Hihetünk-e Leonardónak azért, mert ő volt a Sión Rend nagymestere, amely rend ezen titok megvédésére alapult? NEM. 57. Egyéb apró hibák csak a tejesség kedvéért 58. 449. oldal YHWH A zsidó tetragammaton, a JHVH Isten szent neve valójában a Jahvéből ered, amely a maszkulin Jah és Éva prehéber neve, a Havah androgün fizikai egyesítése. Milyen bizonyíték van egy ilyen feltevésre? Az angol eredeti műben ráadásul Jehovát ír Brown, ami egy, a zsidó bibliamásolók által kialakított, hibrid szó. 59. 625. oldal Dávid csillaga Dávid csillaga A Salamon pecsétje néven is ismert hexagramma eredetileg a csillagokat tanulmányozó papok titkos jelképe volt, és csak később vették át a zsidó királyok Dávid és Salamon. 60. Befejezés A Da Vinci kód egy izgalmas regény! Bátran ajánlom mindenkinek. A benne tényszerűnek feltüntetett, Bibliára vonatkozó állítások alaptalanok, és a fantázia szüleményei, a regény többi részével együtt. 61. Tanulság Ismernünk kell a Bibliát, hogy ne lehessen bennünket félrevezetni. Szívesen elhiszünk összeesküvés elméleteket, mert izgalmasak. A kereszténység tudományosan is stabil alapokon áll. Bátran hihetünk benne! 62. Kérdőív Kérem segítsék a munkámat! Miről szóljon a következő tudományos előadás? Az előadás teljes anyaga (video+diák) megtalálható az interneten: http://davinci.jesus.hu 63. Köszönöm a figyelmet Szabad Péter Kérdések, meglátások:http://davinci.jesus.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabad Péter: Kutatás a Biblia eredete után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 63
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet