D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : telekiszimpozium.jpg
C Í M 
F ő c í m : Teleki Téka 2012.
B e s o r o l á s i   c í m : Teleki Téka 2012.
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Egy régikönyves könyvtár hétköznapjai a 21. században
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Lázok
U t ó n é v : Klára
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-10-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Teleki-Bolyai Könyvtár
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjteményszervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2012
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szentágothai János születésének 100. évfordulójára rendezett rendezvénysorozat keretében került sor 2012. október 29-30-án a Pécsi Tudományegyetemen a Teleki előadássorozat nyitórendezvényére, ahol az előadás elhangzott. Helyszín: Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, Universitas u. 2. Időpont: 2012. október 30. A teljes szimpózium VideóKönyve itt érhető el: http://digitalia.tudaskozpont-pecs.hu
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Teleki-Bolyai Könyvtár jelenét bemutató előadás.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Teleki Téka 2012. Egy régikönyves könyvtárhétköznapjai a 21. században Lázok Klára Teleki Téka 2. A Teleki Téka ma, és az alapok, amelyre építkezünk  1. Teleki Sámuel, az irányadó  2. Teleki Bolyai Könyvtár felépítése és kincsei  3. Teleki Téka 2012- tevékenységeink  4. Teleki Téka - vízió 3. 1. Gróf Teleki Sámuel de Szék(1739, Gernyeszeg - 1822, Bécs) 4. Tanulmányok Bázel, Utrecht, Leiden, Párizs tudományos világgal való kapcsolatok kiépítése könyvtárszervezési modellek eltanulása 5. Teleki Sámuel, a könyvtáralapító Könyvbeszerzési hálózat kiépítése 1802 - Teleki Téka 6. Könyvtárszervezési elvei a gyűjtemény enciklopédikus jellege a gyűjtemény szakszerű rendszerezése közkönyvtár jelleg 7. 2. Teleki-Bolyai Könyvtár és kincsei Teleki - anyag: 40000 kötet Bolyai könyvtár: 80 000 kötet Vegyes Állomány:  mikházi ferences kolostor  székelykeresztúri Unitárius Gimnázium  marosvásárhelyi Katolikus Főgimnázium tanári könyvtára  családi- és kastélykönyvtárak periódikagyűjtemény kézirattár: bölcseleti, teológiai, történelmi munkák 8. Kincseink2.1. A kor tudományosságának alapművei2.2. Ősnyomtatványok, nyomdatörténeti ritkaságok2.3. Unikumok2.4. Kötések2.5. Iktári Bethlen Zsuzsanna könyvtára 9. ...történelem magyar- és erdélyi történelemmel kapcsolatos források világkrónikák Segédtudományok saját korának történéseit tárgyaló könyvekHeltai Gáspár magyar krónikája, Kolozsvár, 1575 10. ...térképészet: Janssonius:Atlas maior 11. ...teológiai irodalom- több mint ezer Biblia- korának vallástudományi művei- teológiai ritkaságok, mint például Miquel Serveto: De Christianismi Restitutio, Genf, 1553 (Teleki által készítetett másolat) 12. ...filozófia antik filozófia középkor, arab- és Távol Kelet filozófusai felvilágosodás friss termékei tiltott irodalom 13. ...reáltudományok- különböző tudományterületek alapművei a nyomtatás kezdeteitől- korának legújabb tudományos eredményeiről tudósító könyvek- magyar tudományosság művelésének támogatása és műveinek megszerzése 14. ...orvostudományÓkori klasszikus orvostudományi művekGyógynövényes könyvek (Icones plantarum..., )Magyar orvostudomány kezdetei Ars medica (16. sz.) Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis, Kolozsvár, 1695; Csapó József: Kis gyermekek isputálja, Nagykároly, 1771 15. 2.5. Iktári Bethlen Zsuzsanna könyvtára- egyetlen teljes egészében felmaradt magyar arisztokrata asszonykönyvtár a 18. századból 16. 3. Teleki Téka - 2012. Régi könyves kutatókönyvtár  olvasótermi szolgáltatások -1802-től  restaurátori és konzervátori tevékenység  régikönyv-kutatási tevékenységek: segédletek készítése; tanulmánykötetek, együttműködések 17. 3.Teleki Téka 2012. Régikönyv- kiállítások múzeumi feladatkör - 1940-es évektől interaktív jelleg fejlesztése: érintőképernyős infopoint, médiasarok, shop óriásplakát 18. Teleki Téka 2012. Infopoint és Téka-mozi 19. 3. Teleki Téka 2012 - gyerekprogramok Mesék a diófa árnyékában Tékagyerekek - művelődéstörténeti játszósorozat 5-8. osztályosoknak Téka könyvesműhely-gyakorlati foglalkozás 5-8. osztályosoknak 20. 3. Teleki Téka 2012 - gyerekprogramok 21. 4. Teleki Téka - vízió4.1. Régikönyvkutatásba való szorosabb bekapcsolódás, mind a kutatás, mind a kapcsolatépítés szintjén  Kutatási ösztöndíjak a külföldi, Tékában kutatni óhajtó diákoknak  Tékában folyó kutatási eredmények összehangolása a nemzetközi régikönyves eredményekkel4.2. Digitalizálás - lehetőségek és akadályok  Elektronikus katalógus elkészítése  Regionális ritkaságok digitalizálása4.3. Diákok bevonzása a Téka olvasótermeibe 22. 4. Teleki Téka - vízió4.4. Teleki Téka kulthely jellegének kiépítése:  gyerekprogramok - a Téka didaktikai potenciáljának kihasználása  aktív részvétel könyvvásárokon, különböző népszerűsítési kampányok  a könyvtár arculatával megegyező, azt kiegészítő kulturális programok az udvaron és az olvasóteremben - könyvbemutatók, író-olvasó találkozók - Téka-estek: kamarazene koncertsorozat 23. Köszönömfigyelmüket!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mader Béla: A könyvtár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 32
R é s z e k   s z á m a : 32
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne