D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tk_0030.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/000000/000030/tk_0030_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bács és Bodrog vármegye térképe
B e s o r o l á s i   c í m : Bács és Bodrog vármegye térképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bács vármegye általános térkép, 1791
M i n ő s í t ő : fiktív cím
E g y é b   c í m : Bodrog vármegye általános térkép, 1791
M i n ő s í t ő : fiktív cím
E g y é b   c í m : Comitatus Bács et Bodrog
M i n ő s í t ő : fiktív cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-09-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : OSZK kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : TK 30
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : [S.l.] [post 1791]
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 40x47 cm
M é r e t a r á n y : [Méretarány nélkül]
T e c h n i k a : kézi színezés
L e l ő h e l y : OSZK Térképtár
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK kéziratos térképek
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Domborzati térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : általános térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kartográfia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bács vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bodrog vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1791
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Főcím a tartalom alapján Domborzat csíkozással Települések nagyság szerint jelölve, névvel Puszták névírással Részletes úthálózat Proven.: Lanfranconi E.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M e t a a d a t o k r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az eredeti képre vonatkozó adatok az Amicus-ból.
A   f o r m á t u m   n e v e : Zoomify képmegjelenítő
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2400x2777 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 120 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Tömörítés mértéke nem ismert.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Góczán Andrea
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer