D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Szenpajta_1808_bol.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Govasdiai nagyolvasztó szénpajta tervrajza 1808-ból
B e s o r o l á s i   c í m : Govasdiai nagyolvasztó szénpajta tervrajza 1808-ból
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : RudolfHanzelik
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-20
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A vajdahunyadi Magy. Kir. Vasgyár és tartozékai
S z e r z ő : Latinák Gyula
M e g j e l e n é s : Budapest : Pallas Ny., 1906
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : ...
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Ez a kép közkincs, szabadon felhasználható: alkotója több mint 70 évvel ezelőtt elhunyt, a védelmi idő lejárt.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Kohászat általában
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tárolóhelyiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : széntüzelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vaskohászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Govasdia
G e o N a m e s I d : 676851
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1808
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Govasdiai nagyolvasztó szénpajta tervrajza 1808-ból
Govasdia, Hunyad megye, Románia
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A govasdiai nagyolvasztó Vajdahunyadtól 20 kilométerre (10 km-re az Erdélyi bányavasút nyomvonalán), Govasdia falu nyugati végén található. A nagyolvasztó arról híres, hogy öntöttvas alkatrészeket gyártottak a párizsi Eiffel-torony részére, valamint nyersvasat Resica számára, ahol az acélszerkezet elemei készültek. ...
A toplicai nagyolvasztó 1837. január 15-én teljesen leégett, miután felvetődött a kérdés: melyik üzemet újítsák fel: Toplicát vagy Govasdiát. Egy szakértő bizottság - mérlegelve az előnyöket és a lehetőségeket - Govasdia helyreállítását javasolta, amit a Kincstár A Kincstár 1837. évi, 3236 szám alatti határozatával el is rendelt. A nagyolvasztó és a kiegészítő létesítmények helyreállításához 1837-ben fogtak hozzá, és 1838. szeptember végére be is fejezték.
A munkálatok a következő fontosabb elemeket érintették:
* A nagyolvasztó épülete, az öntőcsarnok.
...
* Felújították a régi széntárolót, és építettek egy újat is. ...
... A felsorolt munkálatokra 40 529 forint 51 koronát fordítottak. A nagyolvasztót 1838. november 25-én helyezték üzembe, Schultze hámorsáfár irányításával. Az üzemi eredmények igen megjavultak, a termelés jelentékenyen emelkedett, és az önköltség 63,3 koronáról 55,5 koronára csökkent. A csigafúvó is igen jó szolgálatot tett, az egész kampány alatt semmiféle javítást nem igényelt. Ennek ellenére a nagyolvasztó csak hét hónapon át volt üzemben, 1839. június végén - a faszénhiány miatt - ismét beszüntette működését. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Govasdiai nagyolvasztó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Govasdiai nagyolvasztó szénpajta tervrajza 1837-ből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4150x3143 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella