D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Diosgyor_rk_templom_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Diósgyőr, római katolikus templom
B e s o r o l á s i   c í m : Diósgyőr, római katolikus templom
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-28
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-02-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Diósgyőr
G e o N a m e s I d : 721378
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A templom délkeletről
A templom délnyugatról
A templom északkeletről
Diósgyőr, római katolikus templom
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A diósgyőri "Szűz Mária neve" római katolikus templom a Miskolc-Diósgyőrben, a Puskás Tivadar u. 1. szám alatt áll.
A templom középkori eredetű, de mai megjelenésében barokk stílusú. Bejárata nyugatra néz, gyakorlatilag háttal a mai városnak. Ennek az az magyarázata, hogy az egykori település a templomtól nyugatra helyezkedett el. Külső jellegzetessége a támpillérek alkalmazása. A templom 1564-től a reformátusoké volt, és a 18. század közepén került vissza a katolikus egyházhoz. A diósgyőri római katolikus egyházközség 1737-ben alakult meg, első plébánosa Gallovics János volt. A kapu feletti díszesen faragott, címeres táblán latin nyelvű szöveg olvasható (magyarul): "A templomot 1743-1752 között újították fel Almássy János és Fay László bőkezűségéből. Felszentelése 1753-ban, Barkóczy Ferenc, egri megyés püspök végezte." A templomot barokk stílusban építették újjá, a berendezése is barokk. Nevezetes a pálosok által a 15. században, fából faragott Szűz Mária-szobor, körülbelül egy méter magas. A főoltáron Mária látható a gyermek Jézussal és előttük térdeplő Szent István és Szent László szobraival, kétoldalt pedig angyalfigurákkal. Belső kiképzéséhez három mellékoltár és szószék is tartozik. A templomban van még egy Szűz Mária-szobor, ez a bejárattól jobbra helyezkedik el, és Vidinszky László, diósgyőri kántortanító készíttette gyermeke felgyógyulása alkalmából.
A templom udvarában Jézus szobor áll, az épület melletti terecskén áll Diósgyőr nevezetes Immaculata (Szeplőtelen fogantatás) szobra. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Diósgyőri római katolikus templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A diósgyőri római katolikus plébánia honlapja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3456x2592 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella