D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Batthyanyi_adam_orszagbiro_1886_36.jpg
C Í M 
F ő c í m : Batthyány Ádám (országbíró)
B e s o r o l á s i   c í m : Batthyány Ádám (országbíró)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Hogyisne
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-17
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 1863/36
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : ...
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Ez a kép közkincs, szabadon felhasználható: alkotója több mint 70 évvel ezelőtt elhunyt, a védelmi idő lejárt.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Batthyány Ádám (1662-1703)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Batthyány Ádám (országbíró)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : BATTHYÁNY ÁDÁM - országbíró, horvát bán (? 1662. szept. 13. - ? 1703. aug. 26.) Előbb ezredesi rangban, majd később tábornokként részt vett a törökök kiűzésében, s különösen kitűntette magát Buda visszafoglalásánál (1686.). 1688 tavaszán Székesfehérvárt, 1690 tavaszán Kanizsát szabadította fel. 1685-től Dunán inneni főkapitány, majd országbíró lett. 1693-tól Horvátország, Szlavónia, és Dalmácia bánja, 1701-tól Vas vármegye főispánja lett. 1692-ben feleségül vette Strattmann Eleonóra grófnőt, a Strattmann-hitbizomány örökösét. Ezután elsőszülött utódaikat a Batthyány-Strattmann kettős név illette. (Forrás: Történelmi arcképcsarnok, Vas megye, http://193.225.149.5/vdkweb/vm_arckepcsarnok/elso_resz.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Batthyány Ádám (országbíró)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1343x3110 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella