D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ABANOVAK_10965_KT2011.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csornai templomfreskó részlete
B e s o r o l á s i   c í m : Csornai templomfreskó részlete
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kiss
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Kit36a
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1950
V I A F I d : 42719373
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Kit36a
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-15
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : falfestés
T í p u s : festmény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szentély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Csorna
G e o N a m e s I d : 3053918
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1943
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy Sándor, Gödöllőn honos festőművész 1942-ben az Országos Egyházművészeti Tanácsnak benyújtotta freskótervét, amelyet mind a Tanács, mind a megyéspüspök elfogadott. Élő Pál a művésszel 1942 júniusában kötött szerződést, mely szerint hat részletben összesen 11700.- aranypengő tiszteletdíjat fizet ki az elkészített munkáért. Az összeg magában foglalta a tervek, kartonok elkészítésének és a festékanyag beszerzésének költségeit. Az állványozás, a vakolás és az ahhoz szükséges anyagköltség a megbízót terhelte. A művész két év felelősséget vállalt a freskó tartósságáért.
A freskó-triptichon tárgya a plébánosi magbízást tükrözi: A középmező Krisztus Király országát ábrázolja, amint az Úr, angyalai között, dicsfénnyel övezve, a római Szent Péter templom szentélyében megjelenik. Balról Szent Sebestyén, Szent Pál apostol, Keresztelő Szent János, jobbról Szent Imre, Szent István, Árpád-házi Szent Erzsébet, és Árpád-házi Boldog Margit imádja az Eucharisztiát. A mező alsó felületén a pápa szentmisét mutat be, főpapok körében.
A középrészből enyhén kiülő bal- és jobb oldali felületen az apostolok csoportját ábrázolta a művész, köztük Júdást, nyakában kötéllel. Kissé lejjebb, Szent Norbert, a premontrei rend megalapítója adorál, alakja nyilván hálából, a csornai Rend iránti tiszteletből került az oltárképre, hiszen közel másfél évszázadon engedték át templomukat az egyházközségnek. A csoportban láthatjuk még Szent Györgyöt, Szent Domonkost és Szent Ferencet. A freskó alsó mezője eredetileg körmenetet mutatott volna be, helyette templomi jelenetet látunk, akkor élt személyek ábrázolásával.
A jobb oldali apostol-csoport alatt Szent Cecília meglehetősen szecessziós ábrázolása, előtte a Szent Kereszt megtalálója, Szent Ilona császárné, Csorna elpusztult plébániatemplomának tituláris szentje látható. Az alsó hányadban Liszt Ferenc dirigálja a zenekart, mellyel a zeneszerző és Sopron vármegye kapcsolatát örökítette meg a művész.
A szentély freskóját 1943. október 31-én szentelte fel dr. Simonffy Jenő premontrei prépost, akinek ez volt első főpapi ténykedése. (Forrás: templom.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csorna, Jézus Szíve plébániatemplom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Nagy Sándor (festő)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiss Tamás, Nagy Sándor: Csorna, Szentélyfreskó-részlet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3887x2672 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella