D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szollos_1859-1861_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : Szőlős kiosztási térképe
B e s o r o l á s i   c í m : Szőlős kiosztási térképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szöllös birtokrendezési-elkülönítési térkép 1859-1861
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : ?-1865
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S o r s z á m : 1
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Pottak
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : BmÁLvt. Tv. 558
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Váradolaszi, 1859-1861.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 39x31 cm
M é r e t a r á n y : 1"=100öl, 1:7200
T e c h n i k a : kézi színezés, karton
L e l ő h e l y : Bihar Megyei Állami Levéltár Tervtára
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : birtoktérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Váradszőlős
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1859
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Határai: Nagy Ürögd, Nagy Várad, Szálka p., Várad Velencze, Várad Váralja, Várad Velencze, Rontó, P. Sz. Márton, Csehi Hitelesítés (1): Jelen térkép a természetben tett próba mérések után hitelesnek elismertetik Szöllösön ... 1859, Pották Lajos m.k. hitelesítő mérnök, Dániel István m.k. cs. kir. úrb. t.széki tanácsos mint végrehajtó biztos, Lázár Mihály m.k. cs. kir. járás bírósági főnök Hitelesítés (2): Jelen másolat az 1859ik évi ... hitelesitett térképeli öszvehasonlítás után, azzal minden részleteiben megeggyezőnek találtatván meghitelesitetett. Kelt Várad Olasziban 1863 ... Pottak Lajos m. kir. főmérnök, előttünk Rimán József biharmegyei főszolgabíró, Kiss Kálmán biharmegyei esküdt Színmagyarázat - Tájolása: ÉNy-DK, iránytű - Vízrajz - Művelési ágak színezéssel, számozott dűlők és parcellák; Az uradalmi birtok elkülönítve - Szőllős pontos településszerkezete, utcaháló, telekosztás-telekszámozás, temető, templom, malmok - Utak nevekkel
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2108x1680 pixel
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer