D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_floris_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Flóris Benő
B e s o r o l á s i   c í m : Flóris Benő
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Sződy
U t ó n é v : Szilárd
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-23
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Flóris Benő (1826-1908)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tata
G e o N a m e s I d : 3044083
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tata, Környei úti temető [szobrász: Sződy Szilárd, 1909]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Flóris Benő ev. ref. néptanító. Szülei kovács mesterségre szánták, azonban az atyja 1839-ben elhalván, a fiú Kecskemétre ment, hol nagy nélkülözések közt végezte a szónoklati osztályt, mire Nagykőrösre távozott, hol a bölcseletet végezte; 1847-ben Losoncon hallgatta a theologiát és jogot. 1848-ban mint Somogy megyébe küldött suplikáns Pesten utazott keresztül, hol fölkereste Eötvös József báró közoktatásügyi minisztert, ki akkoriban 12 neveléstant végzett ifjút szándékozott Berlinbe kiküldeni a még akkor majdnem ismeretlen porosz nevelési rendszer tanulmányozása végett. Az e végből jelentkező Flórisnak elébb a német nyelv elsajátítását ajánlotta a miniszter, mire Flóris a Szepességbe rándult, de ide is elhatott a szabadságharc szelleme s az ifjút magával sodorta. A szabadságharc után zaklatva 1850. márc. 12. Ráckevén állapodott meg mint tanító; három év múlva Komárom megyébe Tatába nyert meghívást. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Luby Margit
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn