D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : varm_temes_152.jpg
C Í M 
F ő c í m : Suplikácz Versecznél
B e s o r o l á s i   c í m : Suplikácz Versecznél
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Az Országos Képtárból)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-11-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország vármegyéi és városai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország vármegyéi és városai
S z e r z ő : szerk. Sziklay János és Borovszky Samu
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2004
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 91 1
T í p u s : lexikon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csatajelenet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatakép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyalogság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ©upljikac, Stevan (1786-1848)
V I A F I d : 305497825
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Versec
G e o N a m e s I d : 784136
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Suplikácz Versecznél (Az Országos Képtárból.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Stevan ©upljikac horvátországi születésű szerb nemzetiségű osztrák, illetve egy időben francia katonatiszt, majd 1848-tól vezérőrnagyi rangban a császári hadsereg tábornoka, az 1848-1849 között fennálló Szerb Vajdaság első vajdája. Apja még a francia forradalom elleni háborúkban szerzett nemességet. ©upljikac 1805-ben lépett be a Habsburg Birodalom hadseregébe, és szépen haladt előre a ranglétrán. 1805-től zászlósi, 1809-től hadnagyi, 1810-től főhadnagyi rangban teljesített szolgálatot. A schönbrunni békében Ausztria jelentős balkáni területekről mondott le a Francia Császárság javára, így ©upljikac katonai pályafutása a francia hadseregben folytatódott. I. Napóleon császár 1812-es oroszországi hadjáratában Auguste de Marmont marsall segédtisztjeként vett részt, itt kiérdemelte a Becsületrendet. Az 1813-as hadjáratot még francia oldalon harcolta végig, de 1814-ben egy Magdeburgban állomásozó horvát század élén elhagyta a francia hadsereget, és visszatért a Habsburg-haderőhöz. 1815-ben, a napóleoni háborúk lezárultával a XII. német-bánsági határőrezred századosa volt. Békeszolgálatban, ha lassan is, de tovább emelkedett a ranglétrán. 1832-ben őrnagy, 1837-ben alezredes lett a 3. ogulini határőrezredben. 1842-től ezredesi rangban teljesített szolgálatot. 1847-től Itáliában szolgált, 1848-ban Joseph Wenzel Radetzky alatt harcolt a szárd-piemonti hadsereg és az olasz nemzeti felkelők ellen. 1848. május közepén a karlócai szerb nemzeti gyűlés a Szerb Vajdaság vajdájává választotta. Vezérőrnaggyá léptették elő, és a Délvidékre küldték, hogy átvegye az ottani szerb csapatok parancsnokságát. Erre október 6-án került sor. December 15-én Stevan Knićaninnal együtt rajtaütött Damjanich János Jarkovácon állomásozó seregén, de vereséget szenvedett. December végén csapatainak megszemlélése közben szívinfarktust kapott, és rövid idő alatt meghalt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kassai ütközet 1848 decz. 11-én : (Orsz. képtár)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szentkláray Jenő: Temes vármegye története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1005x673 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn