D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : varm_temes_134.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lippa várának XVI-XVII. századbeli rekonstruált látképe
B e s o r o l á s i   c í m : Lippa várának XVI-XVII. századbeli rekonstruált látképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Helyszíni nyomok és Ricaut művében fönmaradt metszet nyomán rekonstruálta és rajzolta Eisenkolb Aurél tanár
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Eisenkolb
U t ó n é v : Aurél
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-11-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország vármegyéi és városai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország vármegyéi és városai
S z e r z ő : szerk. Sziklay János és Borovszky Samu
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2004
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 91 1
T í p u s : lexikon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dombvidék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16-17. század
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Lippa
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lippa várának XVI-XVII. századbeli rekonstruált látképe.
Helyszíni nyomok és Ricaut művében fönmaradt metszet nyomán rekonstruálta és rajzolta Eisenkolb Aurél tanár.
1. A nagy körárok felső szádája. - 2. török csajka-raj. - 3. Lippai szőlők. - 4. Serif Mohamed effendi sejkh mohamedán vértanú síremléke. Zarándokló hely. - 5. Új-vár (tömlöcz-erőd). Török fellegvár. - 6. Minoprita rendház és templom. - 7.
Jagmur Baba kolostora (Búcsújáróhely). - 8. Középső vár (szigeten). A régi várkastély. - 9. Külváros és gör.-kel. kistemplom. - 10. Gör.-kel szerb nagytemplom. - 11. Váróvó-hegy. Evlia Cselebi szerint törökösen ferdítve "Váróvak". - 12. A nagy
Dsámi (főmecset). - 13. A Maros-folyó. - 14. Temesvári Dsámi. - a) Híd-kapu. - b) Aráb-kapu. - c) Víz-kapu. - d) Batal- vagy belső-kapu. - e) Martalócz-kapu.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lippa : A m. kir. főerdőhivatal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szentkláray Jenő: Temes vármegye története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1220x577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn