D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : salyi-szekelytelek_1812_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : Mappa sylvarum possessionis Sályi, Székeltelek, praedii Bobostya ad iurisdictionem venerabilis Capituli L. R. M. Varadiensis pertinentium
B e s o r o l á s i   c í m : Mappa sylvarum possessionis Sályi, Székeltelek, praedii Bobostya ad iurisdictionem venerabilis Capituli L. R. M. Varadiensis pertinentium
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Sályi, Székelytelek, Babostya-puszta erdőtérkép 1812
M i n ő s í t ő : fiktív cím
E g y é b   c í m : Sályi erdő Nro 22 / Sályi, SzekelyTelek et Babostya
M i n ő s í t ő : részcím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Koffler
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1785-1819
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : BmÁLvt. Tv. 1097
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : [S.l.], 1812.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 85x49 cm
M é r e t a r á n y : scala geometrica 1200rum orgiarum Vienen.[=155 mm], 1:14400
T e c h n i k a : kézi színezés, vászonra kasírozott papír
L e l ő h e l y : Bihar Megyei Állami Levéltár Tervtára
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : erdészeti térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Koffler János (1785-1819)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Biharsályi
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Székelytelek
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1812
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Határai: Possessionis Apáti, Limites possessionis Kardó, Limites possessionis Somogy, Limites possessionis Vasand, Possessio Székely-Telek, Possessio Sályi Mellékszöveg, az egyes erdőtípusok leírásával - Tájolása: DK-ÉNy, díszes irányrózsa - Vízrajz nevekkel - Az erdőterület felosztva 80 tagra (számozva és a vágási éveket jelölve), dűlőnevek - Épületek: Educillum ep.pale (Somogyuzsopa), Domus circulatoria és Ecclesia Valachorum (Székelytelek), Domus officiolatus, Ecclesia Catholica és Ecclesia Valachorum (Sályi) - Utak - A cím díszes keretben
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2592x1944 pixel
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer