D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : varm_gomor_144.jpg
C Í M 
F ő c í m : A csetneki fegyverkovácsok legényszabályai 1611-ből
B e s o r o l á s i   c í m : Csetneki fegyverkovácsok legényszabályai 1611-ből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Eredetije a község levéltárában
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-09-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kézirat
A   t í p u s   n e v e : okirat
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország vármegyéi és városai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország vármegyéi és városai
S z e r z ő : szerk. Sziklay János és Borovszky Samu
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2004
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 91 1
T í p u s : lexikon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kézirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : okirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabályzat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pecsét
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1611
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Csetnek
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A csetneki fegyverkovácsok legényszabályai 1611-ből.
Eredetije a község levéltárában.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Körmöcz : IV. Béla oklevele 1263-ból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabó Endre: Ipar, kereskedelem és hitelügy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 734x710 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn