D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : big_varmpic_vas_146.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kőszeg szab. kir. város térképe
B e s o r o l á s i   c í m : Kőszeg szab. kir. város térképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Rajzolta Kogutovicz Manó
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Kogutowicz
U t ó n é v : Manó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Kogutowicz Emanuel
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1851-1908
V I A F I d : 32831369
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-22
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország vármegyéi és városai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország vármegyéi és városai
S z e r z ő : szerk. Sziklay János és Borovszky Samu
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2004
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 91 1
T í p u s : lexikon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geodézia, térképezés
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : általános térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közigazgatási térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : településtérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kőszeg
G e o N a m e s I d : 3049366
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kőszeg szab. kir. város térképe. Rajzolta Kogutovicz Manó.
Helyrajzi magyarázat:
1. Vasuti állomás. 2. Czeke-féle gőzmalom. 3. Honvéd kaszárnya. 4. Közvágóhid. 5. Betegház. 6. Katonai alreáliskola. 7. Erzsébet kisdedovó. 8. Domonkosrendi apáczák iskolája. 9. Gőzmalmi kaszárnya. 10. Hidegvízgyógyintézet. 11. Polgári gyámintézet. 12. Evang. konvent-épület. 13. Evang. templom. 14. Izraelita templom. 15. Albrechtinum. 16. Szolgabirói hivatal. 17. Vár. 18. Szt-Benedekrend székháza. 19. Szt.-Benedekrend temploma. 20. Szt. Benedekrend algimnáziuma. 21. Városi elemi isola. 22. Árvaház. 23. Polgári iskola. 24. Plébánia templom. 25. R. k. plébánia lak. 26. Városháza 27. Járásbíróság. 28. Adóhivatal. 29. Posta és táviró. 30. Kőszegi takarékpénztár. 31. Jézus szt. szivéről nevezett templom. 32. Szálloda. 33. Általános takarékpénztár. 34. Temetői templom.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kőszeg szab. kir. város térképe.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szombathely rend. tanácsu város térképe : Rajzolta Kogutovicz Manó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wittinger Antal: Kőszeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2100x1801 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn