D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : banlaky_big_hadt_0901.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009967
C Í M 
F ő c í m : Magyarország és Közép-Európa a XV. század első felében. Zsigmond, Albert, I. Ulászló, Hunyadi János és V. László korában, 1396-1458-ig
B e s o r o l á s i   c í m : Magyarország és Közép-Európa a XV. század első felében. Zsigmond, Albert, I. Ulászló, Hunyadi János és V. László korában, 1396-1458-ig
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Magyarország és Közép-Európa a XV.szd. első felében Zsigmondtól V. Lászlóig (1396-1458)
M i n ő s í t ő : eredeti cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar nemzet hadtörténelme
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet hadtörténelme
S z e r z ő : Bánlaky József
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2001
E r e d e t i   I S B N : 963 86118 7 1
M é r e t a r á n y : 1:5200000
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténelmi térkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadműveleti térkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Albert (Magyarország: király), Habsburg (1397-1439)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ulászló (Magyarország: király), I. (1424-1444)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : László (Magyarország: király), V., Utószülött (1440-1457)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 14-15. század
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1396-1458
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Közép-Európa
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A mühldorfi (ampfingi) csata 1322 szeptember 28-án
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bánlaky József: I. Mária, II. (Kis) Károly és Zsigmond kora (1382–1437)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3707x2440 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos Emilia