D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1119.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/025700/025743/1119_kiskep.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009969
C Í M 
F ő c í m : Rogendorff Vilmos sikertelen támadása Buda ellen 1541-ben
B e s o r o l á s i   c í m : Rogendorff Vilmos sikertelen támadása Buda ellen 1541-ben
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Schön
U t ó n é v : Erhard
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
1491?-1542
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-06-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar művelődéstörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar művelődéstörténet
S z e r z ő : [szerk.] Domanovszky Sándor, Balanyi György, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér, Varjú Elemér
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2003
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 68 7
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : kézikönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : város
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostrom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Roggendorf, Wilhelm von (1481-1541)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1541
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Buda
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rogendorff Vilmos sikertelen támadása Buda ellen 1541-ben. Erhardt Schön nürnbergi művész fametszete 1542-ből.
(Történelmi Képcsarnok.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az öt fatábláról nyomott, eredetiben 1476×366 mm méretű, óriási fametszet alatt Hans Sachsnak az 1541-i sikertelen ostromot elbeszélő német verse áll, amelynek sem történeti, sem költői értéke nincs. Annál becsesebb a Budát bemutató kép, a magyar fővárosnak talán az első, hitellel bíró ábrázolása. A képnek bizonyosan eredeti vázlatok szolgáltak alapul. Sajnos, a végleges kivitelben a látkép eltorzult; a rajzoló a várost északnyugati irányban széthúzta s kb. egy negyedével megtoldotta. Másfelől a királyi várat kelleténél jobban összezsúfolta és erődítéseit összezavarta. Mondani sem kell, hogy az arányok sem megfelelőek. Mindazonáltal egy térkép segítségével elég jó képet alakíthatunk ki Budáról. A metszet eredeti lenyomataiból csak egy megkopott példány ismeretes; szerencsére az eredeti fadúcok fennmaradtak s róluk újabb időben néhány lenyomat készült. Ezek egyikét őrzi a Történelmi Képcsarnok. A képet Kelényi B. Ottó méltatta a Fővárosi Könyvtár Évkönyvei II. kötetében.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyalókay Jenő: Végvár és csatatér
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3522x910 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella