D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1012.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/025700/025727/1012_kiskep.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009969
C Í M 
F ő c í m : Törökök szekérszám viszik a levágott fejeket
B e s o r o l á s i   c í m : Törökök szekérszám viszik a levágott fejeket
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-06-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar művelődéstörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar művelődéstörténet
S z e r z ő : [szerk.] Domanovszky Sándor, Balanyi György, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér, Varjú Elemér
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2003
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 68 7
T e c h n i k a : rézmetszet
T í p u s : kézikönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : török hódoltság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elesett katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1604
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Károlyváros
G e o N a m e s I d : 3198259
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Törökök szekérszám viszik a levágott fejeket. Rézmetszet 1604-ből.
(Országos Széchenyi-Könyvtár. Apponyi-gyüjtemény.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az itt harmadrésznyire kisebbített mozgalmas kép a következő munkában jelent meg: Samuel Dilbaum: Eikwnografia Aller deren Ungarischer Staett, Voestungen, Castellen und Haeuser, welche, von anfang der Regierung Rudolphi desz andern Roemischen Keysers bisz auff das 1603. Jar mit gewalt oder auffgebung erobert, oder verlohren worden ... auff diese form durch Wilhelm Petrum Zimmerman Burgern zu Augspurg in Kupffer gradirt, und an tag gegeben ... Anno 1604. A kötet 58 rézkarca közül többet felhasználtunk. A képek értéke kevésbbé a várak s városok ábrázolásaiban, mint sokkal inkább a rajtuk található mozgalmas jelenetek valószerű visszaadásában rejlik. Rajzolójuk kétségkívül megfordult Magyarországon és az itteni magyar és török viseleteket, embertípusokat, fegyverkezést és szokásokat jól ismerte. A kép a török 1592-i károlyvárosi győzelmét ábrázolja.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabó István: Pusztuló magyarság
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sebesült hírvivő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 890x438 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella