D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : markaszek_1869_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : M[árka] Szék kiosztási térképe
B e s o r o l á s i   c í m : M[árka] Szék kiosztási térképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Márkaszék birtokrendezési-elkülönítési térkép 1869
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : ?-1865
S o r s z á m : 2
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Jeney
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1815-1881
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Csapó
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : NEL Térképgy.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Váradolaszi, 1869.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 59x47 cm
M é r e t a r á n y : 1"=50°, 1:3600
T e c h n i k a : kézi színezés, karton
L e l ő h e l y : Nagyváradi Egyházmegyei Levéltár
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : birtoktérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Márkaszék
G e o N a m e s I d : 667414
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1869
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Töredék: csak 5 szelvény a 9-ből A szelvények eredeti, márványpapír borítású mappában találhatók (cimkéjén: M. Szék kiosztási térképe 9 db., gerincén leltárszám: 76) Határai: Béél, Árkus, Nyermegy, T. Káránd Hitelesítés: Márka Szék kilencz darabon lévő kiosztási térképe meghitelesítetett Márka Széken 1869 ... ifj. Csapó Ferencz h. megyei mérnök, eljáró első alispán Miskolczy Lajos, Herczeg Ferenc fő szolgabíró, Heppes Antal m. esküdt Tájolása: É-D, iránytű - Víz- és domborzatrajz - Művelési ágak színezéssel, fordulók, számozott parcellák, dűlőnevek; Az uradalmi birtok elkülönítve - Márkaszék pontos településszerkezete, utcaháló, telekosztás-telekszámozás, temető - Utak
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer