D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : obudai_perjes-g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Perjés Géza
B e s o r o l á s i   c í m : Perjés Géza
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-03-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Óbudai temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Perjés Géza (1917-2003)
V I A F I d : 73998511
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Óbudai temető: 26/11-CF-7/8
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Perjés Géza a világháborút követően a budapesti egyetemen szerzett diplomát. 1967 és 1983 között az MTA tudományos kutatója volt. Kutatási területe a XVI-XX. század hadtörténelme, a hadtudomány kérdései, a katonaszociológia, katonapszichológia. Elsőként foglalkozott a katonai döntés és tervezés, illetve a játék- és döntéselmélet kérdéseivel. Zrínyi Miklós, Clausewitz munkásságának kitűnő ismerője és feldolgozója. Meghatározó eredményeket mutatott fel a hadseregellátás kérdéseivel foglalkozó írásaiban az akciórádiusz-elmélettel, stb. Munkásságát hét könyv és több mint száz tudományos szakcikk valamint újságcikk jelzi. 1992 és 1994 között a honvédelmi miniszter Tanácsadó Testületének elnöke, 1993 és 1998 között a Magyar Történelmi Film Alapítvány kuratóriumának elnöke, 1995-től Az alapítvány a magyar hadi történetírás számára kuratórium elnöke, 1996-tól a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő bizottságának a tagja. Egész élettevékenysége elválaszthatatlanul kötődött a magyar hadtörténelem és hadtudomány kutatása valamint annak tudományos igényű irodalmi feldolgozásához. (Forrás: portal.zmne.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bánfalvy István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn