D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : janosda_1835_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : Ezen rajzolatot, melly a Jánosdai egész határban lévő, és a' méltóságos N. Váradi D. Püspökséggel most által cserélt tekentetes nemes E. Blaskovits Bertalan úrnak öszszes majorságbéli birtokát elő adja
B e s o r o l á s i   c í m : Ezen rajzolatot, melly a Jánosdai egész határban lévő, és a’ méltóságos N. Váradi D. Püspökséggel most által cserélt tekentetes nemes E. Blaskovits Bertalan úrnak öszszes majorságbéli birtokát elő adja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jánosda birtoktérkép 1835
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bohácsek
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : BmÁLvt. Tv. 349
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : [S.l.], 1835.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 63x47,5 cm
M é r e t a r á n y : 800[b.öl =207 mm], 1:7200
T e c h n i k a : kézi színezés, papír
L e l ő h e l y : Bihar Megyei Állami Levéltár Tervtára
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : birtoktérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jánosd
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1835
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 1835. április 22.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Határai: Bikács helység, Lakosoknak kasszálója, Köz marha legelő, Méltóságos uraság majorság földje, Úrbéri kaszszálók, Oláh Homorog Hitelesítés: Hogy Jánosda helységében az allodiális földekre nézve az 1835ik esztendö április 22én kőltt instrumentumnál fogva lett csere szerént, tekintetes Blaskovits Bertalan úrnak, a jánosdai határban lévő allodiális birtoka, ezen rajzolatban híven, valóságosan, a maga természeti fekvésében, és helyheztetése szerént van előadva, megesmerjük és bizonyitjuk. Költt Jánosdán aprilis 22én 1835ik eszt. / Jósa Péter m.p. a N. Váradi D. Sz. Püspökség uradalmai praefectussa [+viaszpecsét] / Blaskovits Bertalan [+viaszpecsét] Tájolása: ÉK-DNy, díszes irányrózsa - Vízrajz - Az ábrázolt osztatlan területen Blaskovits Bertalan birtoka - Utak nevekkel
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1894x1396 pixel
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer