D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hajo-puspokfurdo_1859_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : Hájó kiosztási térképe
B e s o r o l á s i   c í m : Hájó kiosztási térképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hájó birtokrendezési-elkülönítési térkép 1859
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : ?-1865
S o r s z á m : 2
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Unghváry
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1902
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Pottak
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : BmÁLvt. Tv. 316
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Váradolaszi, 1859.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 39x31 cm
M é r e t a r á n y : 1"=100o, 1:7200
T e c h n i k a : kézi színezés, karton
L e l ő h e l y : Bihar Megyei Állami Levéltár Tervtára
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : birtoktérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pottak Lajos
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hájó
G e o N a m e s I d : 1270522
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1859
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Határai: Rontó, P. Sz. Márton, Kardó, Puszta Hodos, Betfia, Sz. Telek, Nagykér Hitelesítés (1): Jelen térkép a természetben tett próba mérések után hitelesnek nyilvánitatik, Nagy Váradon ... 1859, Pották Lajos m. k. cs. k. főmérnök mint hitelesítő, Dániel István m. k. cs. kir. urb. törvényszéki tanácsos Hitelesítés (2): Az eredeti hitelesített szabályozási térkép után másolta Németh János úrbéri szabály. hites mérnök, V. Olaszi ... 1861dik évben Hitelesítés (3): Jelen másolat az 1859ik évi augusztus hóban hitelesített térkép öszvehasonlítása után azzal minden részleteiben megegyezőnek találtatván meghitelesitetett, Várad Olasziban ... 1863, Pottak Lajos m. kir. főmérnök, Roman József Biharmegyei főszolgabíró, Kiss Kálmán Biharmegyei esküdt Színmagyarázat - Tájolása: ÉK-DNy, iránytű - Vízrajz nevekkel, domborzatrajz - Művelési ágak színezéssel és szöveggel, fordulók, számozott parcellák; Az uradalmi birtok elkülönítve - Hájó pontos településszerkezete, utcaháló, telekosztás-telekszámozás, templom - Püspökfürdő pontos helyszínrajza, épületekkel - Utak nevekkel
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2156x1676 pixel
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer