D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sz105.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/002200/002246/sz105_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hódmezővásárhely
B e s o r o l á s i   c í m : Hódmezővásárhely
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Újtemplom
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
B e s o r o l á s i   n é v : Nemes
U t ó n é v : Ármin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y e : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2003
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hódmezővásárhely
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ante 1945]
T e c h n i k a : színezett fotó
L e l ő h e l y : Németh László Városi Könyvtár, Tornyai János Múzeum, Kovács Ferenc gyűjteménye
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták : Képes lapok a 19-20. századból
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kálvin tér

Az Újtemplom a Nemes Ármin-féle holdfényes éjszakát imitáló képen.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Újtemplom

A templom építését 1792-ben kezdték meg Fischer Boldizsár és fia, Ágoston kecskeméti építészek tervei szerint és kivitelezésében. A hívek jelentős önkéntes munkával és egyéb adományokkal (fuvar, termény, állat) járultak hozzá a 45 000 forintot kitevő építési költség kiegészítéseként a templom megvalósulásához. Már 1796-ban, még nem teljesen befejezett állapotban használatba vették. Fölszentelése azonban csak 1799-ben történt meg. Az egyhajós egyenes záródású templom csehsüveg boltozatú, a hajó két végén kétemeletes karzattal. Az épület későbarokk stílusú. A támpilléreken és a karzat alatt, valamint a külső urnadíszeken a jellegzetes fonatos copf díszítőelemeket is megtaláljuk. A torony sisakját pedig az általánosan elterjedt mozgalmas vonalú domború-homorú, barokk megoldásban képezték ki. A templom belsejét 1897-ben újították föl. A torony körjárója tűzvédelmi célokat szolgált. Ezen kívül egészen a 20. század elejéig messzehalló kürtszóval innen jelezték az órákat és negyedórákat. A vastag falú, a keleti és nyugati oldalán négy-négy nagyméretű ablakos épület monumentális tömegével uralja az előtte levő teret, és a városképnek is messzelátszó, meghatározó eleme. A homlokzaton helyezték el a 4-es huszárok emléktábláját.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hódmezővásárhely : János tér a ref. uj templommal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 333x531 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer