D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fugyivasarhely_1807_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : Teritorium possessionis F. Vásárhely proportionaliter subdivisum anno 1807
B e s o r o l á s i   c í m : Teritorium possessionis F. Vásárhely proportionaliter subdivisum anno 1807
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fugyivásárhely úrbéri térkép 1807
M i n ő s í t ő : fiktív cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : NEL Térképgy.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : [S.l.], 1807.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 121x62 cm
M é r e t a r á n y : scala geometrica 500 org. Vienn. [=129 mm], 1:7200
T e c h n i k a : kézi színezés, vászonra kasírozott papír
L e l ő h e l y : Nagyváradi Egyházmegyei Levéltár
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : birtoktérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fugyivásárhely
G e o N a m e s I d : 671644
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1807
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Határai: Terrenum V. Olaszi, Terrenum Velenczense, Terrenum Alpáriense, Terrenum Szakadát, Terrenum Fugÿiense, Terrenum Száldobágy Tájolása: É-D, díszes irányrózsa - Vízrajz nevekkel, domborzatrajz (a Sebes-Körös északi oldalán: Promontorium F. Vásárhely) - Művelési ágak színezéssel és jelekkel, fordulók, számozott dűlők és sessiók; Az erdő nagyobb tagokra osztva (Sylva V. Seminarii, Spectabilis Domini Ignatii Szerdahelÿ, Rata Titt. D.norum Belitzaianorum, Rata S. D. Michaelis Kovács, Rata orphani Balasovits, Rata S. D. Josephi Cseh) - Fugyivásárhely pontos településszerkezete, utcaháló, telekosztás-telekszámozás, a telkeken épületek, templomok, temető - Utak.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2244x1136 pixel
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer