D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ujkozt_demeny_p.jpg
C Í M 
F ő c í m : Demény Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Demény Pál
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-01-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Új köztemető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Demény Pál (1901-1991)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új köztemető: 5/3-1-60
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Budapesten született, polgári családban. Testvérei révén a háború éveiben közel került az antimilitarista baloldali körökhöz és a forradalmi szocialistákhoz. Alapító tagja volt 1918 decemberében az ún. független ifjúmunkás csoportnak. 1918-ban érettségizett. 1919. február 13-án belépett a KMP-be. A Tanácsköztársaság idején a VII. kerületi ifjúmunkások vezetője, belépett a Vörös Hadseregbe, ahol tüzérként szolgált. 1919 augusztusában a központi irányítás nélkül maradt KIMSZ szervezője; részt vett a szervezet két illegális lapjának, az Értesítőnek és az Örök Forradalomnak a szerkesztésében. 1919 őszén letartóztatták, de két hónap múlva kiszabadult. 1919 decemberétől a Richter-féle vegyészeti gyárba került, 1920-21-ben Bécsben a Technische Hochschule levelező hallgatójaként vegyészetet tanult, de 1921 augusztusában forradalmi szervezkedésért ismét letartóztatták. A szovjet-magyar fogolycsere-egyezmény keretében felkínált emigrációt elutasítva 1921 és 1924 között börtönben és internálótáborban volt. Szabadulását követően az ún. Demény-Rudas-frakció fokozatosan eltávolodott a hivatalos kommunista mozgalomtól. 1925-ben belépett az MSZDP-be, ahonnan 1932-ben kommunista nézetei miatt kizárták. A két világháború közötti időszakban az Alkoholellenes Munkásszövetséget, a Természetbarátok Turista Egyesületét, a Munkás Testedző Egyletet és a Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesületét szervezte, könyvírással és könyvkiadással foglalkozott. 1938-ban háborúellenes röpcédula terjesztésért perbe fogták, és két évre ítélték. A szegedi börtönben egy ideig Rákosi Mátyással együtt raboskodott. 1940 novemberében szabadlábra helyezték. A háború alatt köré szerveződött, 3000-4000 főre becsülhető mozgalom tagjai az arra rászorultak bújtatását vagy hamis papírokhoz juttatását szervezték. 1944. szeptember és december között a deményisták a Kommunisták Magyarországi Pártja néven szervezkedtek. 1944 novemberében megegyeztek a Rajk László, Péter Gábor és Kovács István által képviselt kommunistákkal a két csoport egyesítéséről - Deményt ekkoriban a kb tagjának tekintették. Budapest ostromának befejezése napján Péter Gábor letartóztatta. 1946. július 7-én a Budapesti Népbíróság népellenes bűntett vádjával négy év hat hónap kényszermunkára ítélte. 1950-ben Kistarcsára internálták, ahol 1953-ban szervezkedés vezetésének vádjával újabb tíz évre ítélték. 1956. október 13-án szabadult. A legutolsó ítéletét a Legfelsőbb Bíróság 1957 elején megsemmisítette, de politikai rehabilitálására csak 1989-ben került sor. 1956 után az Országos Fordító Irodánál dolgozott, 1967-ben nyugdíjazták. Ekkor kezdett el emlékiratain dolgozni, személye és mozgalma rehabilitálása érdekében. 1989 őszén belépett az MSZP-be, és az 1990. évi választásokon a párt országos listájáról országgyűlési képviselővé választották. Visszaemlékezései a Medvetánc könyvek sorozatban 1988-ban A párt foglya voltam címmel jelentek meg. (Forrás: rev.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Antall József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn