D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : bokkia_1871.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : Bokkia rendezési térképe
B e s o r o l á s i   c í m : Bokkia rendezési térképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bokkia birtokrendezési-elkülönítési térkép 1871
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : ?-1865
S o r s z á m : 2
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Jeney
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1815-1881
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Haranghy
U t ó n é v : Bálint
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1809-1892
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : NEL Térképgy.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Váradolaszi, 1871.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 62x49 cm
M é r e t a r á n y : [Méretarány nélkül]
T e c h n i k a : kézi színezés, karton
L e l ő h e l y : Nagyváradi Egyházmegyei Levéltár
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : birtoktérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1871
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy szelvény hiányzik
Határai: Kislaka, Siád, Szakács, Ágris, Benyesd
Hitelesítés: Meghitelesítetett Bokkián ... 1871, Haranghy Bálint megyei főmérnök által, eljáró első alispán Miskolczy Lajos, Herczeg Ferenc sz.bíró, Heppes Antal m. esküdt Tájolása: ÉNy-DK, iránytű - Víz- és domborzatrajz - Művelési ágak színezéssel, számozott parcellák, dűlőnevek; Az uradalmi birtok elkülönítve - Bokkia pontos településszerkezete, utcaháló, telekosztás-telekszámozás - Utak
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer