D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_czinege_l.jpg
C Í M 
F ő c í m : Czinege Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Czinege Lajos
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Czinege Lajos (1924-1998)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 1-2-251
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Czinege Lajos hadseregtábornok kommunista pártfunkcionárius, 1960-84 között a Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere, 1984-87 között a Minisztertanács elnökhelyettese. A második világháború és a rendszerváltás közötti kommunista önkényuralmi időszak egyik meghatározó karaktere volt. Karcagon született édesapja mezőgazdasági munkás volt és gyermekkorától ő is mezőgazdasági munkásként kezdett dolgozni, majd az elemi iskola elvégzése után kovácsnak tanult. Később bírálói ezért példálóztak azzal, hogy "disznópásztorból is lehet honvédelmi miniszter." A második világháborúban és a magyarországi harcokban nem vett részt, egy tanyán bujkálva élte meg a szovjet inváziót. A harcokat követően a jó kiállású, sportot kedvelő fiú hamar kapcsolatba került a munkásmozgalommal, hiszen 1944 őszétől a Vasas Szakszervezetnek és 1945-től az MKP-nak lett a tagja. 1946-ban önkéntes műszaki katonaként teljesített katonai szolgálatot, és itt elkezdődött a magasba ívelő politikai-katonai karrierje. 1947-ben az MKP karcagi titkárának nevezték ki. A két hónapos "gyorstalpaló" pártiskola elvégzése után 1948-tól a Magyar Dolgozók Pártja Szolnok megyei szerveiben dolgozott. Az MKP karcagi városi titkára, a megyei pártbizottság agitációs-propaganda, majd szervező titkára. 1950-1951-ben a Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat művezetője, majd igazgatóhelyettese. Legmagasabb beosztásában az MDP Szolnok Megyei Végrehajtó Bizottságának osztályvezetőjeként dolgozott. 1952-ben Budapestre, a Honvédelmi Minisztériumba rendelték, ahol a HM tüzércsapatok politikai osztályának vezetője lett alezredes rendfokozatban. Elvégezte a három éves Sztálin Politikai Akadémiát. Az 1956-os forradalom leverésében aktívan részt vett. 1956. október 26-ától tagja volt az MDP Katonai Bizottságának, amelyet a fegyveres felkelés leverésére irányuló próbálkozások koordinálására hoztak létre. A munkásőrség megalakításában tevékenyen részt vett. 1956 után a Kádár-korszak meghatározó politikai vezetőjévé vált. 1957 és 1960 között az MSZMP Szolnok megyei első titkára. 1958. november 16. és 1967. január 28. között országgyűlési képviselő, a Hazafias Népfront Szolnok megyei listájáról jutott be a törvényhozásba. Az Elnöki Tanács 1960. május 17-ei hatállyal kinevezte honvédelmi miniszterré, és egyúttal - abban a korban nem egyedülálló módon - tartalékos alezredesből rögtön altábornaggyá léptetik elő. E tisztségben egészen 1984-ig tevékenykedhetett. 1968 augusztusában az ő hivatali ideje alatt történt a Csehszlovákiába történő bevonulás. Meghatározó szerepet játszott a Varsói Szerződés különböző fórumain, és ellenezte az 1981-82-es lengyelországi eseményekre válaszként tervezett szovjet intervenciót. A politikai vezetésben is kiemelt szerepet játszott, mint a Központi Bizottság tagja (1959-88) és a Politikai Bizottság póttagja (1961-70), viszont a Varsói Szerződés egyetlen olyan honvédelmi minisztere volt, aki nem lett a Politikai Bizottság rendes tagja. A Magyar Néphadsereg az ő vezetése alatt érte el fejlesztésének legmagasabb fokát. Több máig is tartó privilégiumot köszönhetnek neki a katonák, azonban botrányok is fűződnek a nevéhez. Czinege Lajos hivatali időszakáról és az akkori katonai vezetés visszásságairól készült Bokor Imre: "Kiskirályok mundérban" című könyve. A könyv érdekessége, hogy az abban foglaltak kivizsgálására külön OGY határozat született. Miután a Honvédelmi Minisztériumtól megvált, 1984-87 között a minisztertanács elnökhelyettesi pozícióját töltötte be. A rendszerváltás után nem politizált, 1989-ben Németh Miklós jelentette be azt is, hogy lemondott hadseregtábornoki rangjáról. Nyugdíjba vonulását követően a sajtóban nevét fia Czinege József (Dodi) vállalkozó kapcsán emlegették újra, amikor 1993-ban napvilágot látott, hogy Boross Péter miniszterelnök Gábor nevű fiával közösen alapították meg a Bross Holding Részvénytársaságot. A vállalkozásra a délszláv háború fegyverkereskedelemében történő részvétele miatt irányult a sajtó kitüntetett figyelme. Czinege nyugdíjas évei alatt leányfalui házában élt egészen 1998-ban bekövetkezett haláláig. Kedvenc időtöltése volt a vadászat és rendszeresen megfordult Kaszópusztán. A világhírű vadállománnyal rendelkező területen miniszteri hivatali ideje alatt a Honvédelmi Minisztérium jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtott végre. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csatay Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn